Параграф22 Daily

§22 Новини

Невяна Захариева за втори мандат оглави Районен съд – Омуртаг

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 12 гласа „за“ Невяна Захариева за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг. Тя има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В периода 2000 г. – 2002 г. е младши прокурор в Районна прокуратура – Омуртаг, а от 09.12.2004 г. е съдия в Районен съд – Омуртаг. Първият ѝ мандат на председател на съда е от 14.04.2015 до 14.04.2020 г., след което и към момента изпълнява тези функции.

Съдия Захариева кандидатства за втори мандат, мотивирана от своя професионален и житейски опит, от придобития административен капацитет и задълбоченото познаване на колектива и дейността на съда. Тя заявява намерение да надгради постигнатите резултати, като обърна внимание на сериозните проблеми, свързани с кадрова необезпеченост на Районен съд – Омуртаг, както и с липсата на самостоятелна сграда и достатъчно работни помещения в ползваната към момента. Посочено бе, че към момента тя е единственият магистрат на щатна длъжност в съда, а временното командироване на съдии не обезпечава напълно правораздавателния процес. Кандидатът заяви намерение да положи усилия за осигуряване на съдебна палата за съда. В изпълнение на неговата основна задача – качественото и справедливо правораздаване, тя планира усъвършенстване на въведените механизми за контрол на дейността на съдиите и съдебните служители, повишаване на тяхната професионална квалификация, провеждане на анализ на резултатите от инстанционния контрол и на съдебната практика съвместно със съдиите, актуализиране на вътрешните правила за разпределение на делата, както и попълване на техните електронни папки и насърчаване използването на Единния портал за електронно правосъдие от страните по дела. Предвижда се провеждане на обучения за връчването на съдебни книжа от кметове и кметски наместници, както и на първоначално и периодични обучения за съдебните заседатели. Като съществен момент в дейността на административния ръководител се отбелязва поддържането на добър микроклимат в колектива и стриктното спазване на бюджетната дисциплина.

Атанаска Дишева – член на ВСС, постави въпроси относно съществуващия кадрови проблем в съда и визията на кандидата за неговото решаване, във връзка с въведени с промени в ЗСВ ограничения в командироването на магистрати. Поискана бе информация за високата натовареност на единствения работещ в съда съдия, както и за сградния проблем.

Facebook logo
Бъдете с нас и във