Параграф22 Daily

Съюзът на съдиите с гневно обръщение към ВСС:

Незабавно спиране на Единната информационна система и оставка на виновните!

 

Новата Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) получи остри критики и от Съюза на съдиите в България (ССБ). В свое обръщение, адресирано до Пленума на Висшия съдебен съвет, съдиите настояват за незабавното спиране на нейното въвеждане и оставка на членовете от ВСС, които носят вина за това. 

Ето и пълната позиция на Управителния съвет на ССБ:

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

С настоящото отправяме до Вас сигнал на основание чл. 107 АПК за незаконосъобразност и нецелесъобразност на решението от 23.07.2020 г. на Пленума на ВСС за внедряване на информационен продукт, разработен по проекта.

Считаме, че горното решение е в нарушение на задължението на ВСС, произтичащо от чл. 16, ал. 1 ЗСВ да обезпечава финансово и технически дейността на съдилищата, както и в нарушение на чл. 30, т. 18 ЗСВ се одобрява автоматизирана информационна системи без да е реално осигурена системната й интеграция и оперативната съвместимост с всички съществуващи до момента системи.

Обръщаме се към Вас във връзка с огромното недоволство, което вече масово се надига сред колеги съдии от всички съдебни райони и всички истанционни нива в страната. Както съдии членове на ССБ, така и такива, които не членуват в нашата организация, изразяват недвусмислено крайното си неудовлетворение от ново въведената Единна информационна система на съдилищата и намират този програмен продукт за по-лош от настоящите САС и АСУД.

Всеобща е оценката на колегите, че ЕИСС отнема изключително много ценно време на съдиите, за да регистрират изготвените от тях съдебни актове заради прекалено много ненужни стъпки в програмата. Програмата създава много трудности, тъй като изисква едновременното подписване с електронен подпис на всеки един от тримата съдии във въззивен или касационен съдебен състав. От друга страна в нея има недомислици като например факта, че не е предвидено електронно подписване за съдебни заседатели по наказателни дела и много други. Често софтуерът автоматично генерира грешки. Има и много други оплаквания за непредвидени в него съдебни актове. Въпреки автоматичното и ръчно обезличаване на лични данни новата система допуска публикуването на съдебни актове с остатъци от личните данни. Има тревожни сигнали, че програмата не предвижда възможност за общ преглед на всички постъпили в съответния съд дела по вид, предмет, страни и съответно е невъзможно търсенето в системата по тези показатели. В нея не е предвидено отделно образуване и водене на първоинстанционни и въззивните дела в противоречие с чл.80, т.1, 2 и 8 от Правилника за администрацията в съдилищата. След преминаването на съдебния акт през ЕИСС често настъпват графични размествания, сливане на абзаци, размествания на текст, което го прави трудно четим или направо неразбираем. Програмата не е съобразена с особеностите на работата на съдията-докладчик в съдебния състав и правомощието му да издава еднолично разпореждания. Новата програмна система натоварва съдиите с функции, които са присъщи на съдебната администрация. Техническото обезпечаване (хардуеърно) на ЕИСС очевидно не е съобразено с реалния брой потребители и обема на тяхната работата, което води до изключителна тромавост на обработка – в определени часове от деня изпълнението на команда отнема минути. Софтуерът не позволява коригирането на допуснати грешки при обработката. ЕИСС не отчита натовареността на съдиите и едновременно с това елиминира това, което до момента е постигнато със СИНС.

Това са само част от многобройните оплаквания на колегите от ЕИСС. Всичко това затормозява крайно много същинската съдийска работа по правораздаване.

Недостатъците на ЕИСС и липсата на адекватно техническо обезпечаване на съдилищата представляват неизпълнение на задълженията на Пленума на ВСС по глава 18а ЗСВ и всъщност вместо да ускорят въвеждането на истинско електронно правосъдие стават причина за поредното му забавяне.

Ето защо са налице сериозни съмнения, дали дейностите, извършени по Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ са в съответствие с целите, поставени пред проекта:

-да предостави пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло.

-пренасочване на ресурси, където е целесъобразно, въз основа на цялостен анализ на натовареността на съдебните структури и специфични социално-икономически фактори, като предостави и съответните технологични решения за това.

-изграждане на капацитет за работа с Единна информационна система на съдилищата и за текущо оптимизиране на дейността на съдебните структури.

Горепосочените сериозни проблеми ни принуждават да настояваме Пленумът на ВСС ДА СПРЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 120 АПК ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕИСС в работата на всички съдилища в Република България до отстраняването на грешките и недостатъците в програмата.

Убедени сме, че успешно внедряване на такъв сложен програмен продукт в съдебната система може да се постигне само след предварително обсъждане на особеностите на съдийската работа в работна група, съставена от представител на разработчика, програмисти, съдии от различни нива, специализирани в различни по вид правни отрасли, системни администратори, съдебни служители и членове на ВСС.

Настояваме също така по реда на ЗОДОИ да дадете отчет пред всички магистрати и българското общество как са били похарчени финансовите средства по този проект, в какъв размер са те, какви възнаграждения са изплатени на членове на ВСС за участие в проекта или са предвидени да са изплатят след бъдещето му приключване, какви са причините за очевидните многобройни грешки и недостатъци в ЕИСС, кои са отговорните лица за тях и има ли между тях членове на ВСС.

В случай, че вина за така създадените проблеми носи член или членове на ВСС настояваме за неговата или тяхната оставка заради създаването на всеобщо затруднение във функционирането на съдебната система и възстановяване от него или тях на получените възнаграждения по проекта за внедряване на ЕИСС. Така поне частично ще предотвратите взрива от масово възмущение сред колегите ни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във