Параграф22 Daily

§22 Новини

Независимостта на третата власт и издигане престижа на следователите са основни приоритети на Стефан Петров – кандидат за член на ВСС

Висшият съдебен съвет е първият в България, който успешно организира и проведе виртуален форум с участието на над 300 магистрати, които се регистрираха чрез личен профил в специално създадена уеб базирана платформа. Общото събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет бе излъчено в реално време, като участниците имаха възможност за изказване и електронно гласуване, което технически е обезпечено от „Информационно обслужване“ АД.

Събранието бе открито в 10.00 ч. от Борислав Сарафов - директор на Националната следствена служба, който обяви, че към този час са регистрирани 276 следователи от 427 имащи право на глас. Към 10.15 ч. броят на участниците достигна над 300 и продължи да се увеличава. Директорът на Националната следствена служба поздрави участниците и посочи, че това е най-големият провеждан до момента виртуален форум и „Кой друг ако не Прокуратурата и следователите бихме могли да направим нещо за първи път и да го доведем до неговия успешен край“. Той призова по време на изслушването следователите да бъдат остри и критични към кандидата, като изрази увереност, че Стефан Петров ще успее да отговори на всички въпроси.

В приветствието си Главният прокурор на Република България – Иван Гешев, заяви че предстои открит и честен избор и вярва, че следователите ще изберат достоен представител във Висшия съдебен съвет, който ще защитава техните права и ще отстоява тяхната независимост. Той отбеляза, че за него, както и за Прокуратурата, основен приоритет е издигане престижа и достойнството на професията „следовател“: „Сигурен съм, че следствието може да допринесе много за всичко, касаешо борбата с престъпността, това което очаква българския гражданин“, каза Иван Гешев и изрази надеждите си за успешни съвместни усилия с Националната следствена служба, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, както и с Народното събрание, за разширяване материално-правната компетентност на следователите.

Официален гост на събитието бе Даниела Машева – заместник на Главния прокурор на Република България и бивш член на Висшия съдебен съвет.

За председател на Общото събрание на следователите, с 278 гласа „За“, 3 гласа „Против“ и 2 гласа „Въздържал се“ бе избран – Петко Петков – следовател в Националната следствена служба и председател на Камарата на следователите. Той ще председателства Общото събрание, както днес, така и на 20.03.2021 г.

Следователите избраха 5 членна избирателна комисия. Общото събрание излъчи две избирателни секции. Избирателна секция № 1 за отчитане гласуването с хартиени бюлетини е в състав: Иво Иванов – следовател в Национална следствена служба и председател на комисията, Цветелина Димитрова и Василка Зекова – следователи в окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура – София. За резервни членове бяха избрани: Красимир Драганов - следовател в следствения отдел в Софийска градска прокуратура, командирован в Националната следствена служба и Надежда Стоянова – следовател в следствения отдел в Софийска градска прокуратура.

Избирателна секция № 2 за отчитане на електронното дистанционно гласуване през интернет е в състав, както следва: редовни членове – Велислав Величков - следовател в следствения отдел в Софийска градска прокуратура и председател на комисията, Мария Генова - следовател в следствения отдел в Софийска градска прокуратура и Димитър Ралев – следовател в окръжния следствен отдел на Окръжна прокуратура - Пловдив. За резервни членове: Елица Точева - следовател в следствения отдел в Софийска градска прокуратура и Чавдар Ангелов – следовател в Националната следствена служба.

В рамките на 20 минути, кандидатът Стефан Петров представи своята концепция, след което отговори на зададените писмени въпроси от Николай Кръстев - следовател в Софийска градска прокуратура, от Българския институт за правни инициативи и от Института за пазарна икономика, както и на въпросите от следователите, участници в Общото събрание.

Стефан Петров притежава над 31 години юридически стаж, изцяло в следствените органи на Република България. Професионалната му кариера започва през 1989 г. като следовател в Окръжен следствен отдел – Силистра. В периода от 1993 г. до 2004 г. е директор на Окръжна следствена служба в гр. Силистра, от 2004 г. до 2007 г. е следовател в Националната следствена служба, като от 2007 г. до 2012 г. е член на Висшия съдебен съвет, председател на комисия „Предотвратяване на конфликт на интереси“ и член на комисиите „Професионална етика и превенция на корупцията“, „Бюджет и финанси“ и „Съдебна администрация“. От 2012 г. и към настоящия момент е следовател в Националната следствена служба. В периода от 2014 г. до 2018 г. е следовател в отдел 02 „Криминален“ и е ръководител на Аналитичното звено, а от 2018 г. до настоящия момент е следовател в отдел 01 „Специализиран“. Стефан Петров е заместник председател на Камарата на следователите в Република България и е член на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет. Взимал е участие в работни групи по проекти за промени на ЗСВ и ЗИД на ЗСВ, приети от Народното събрание през 2011 г. и 2016 г.; Закона за противодействието на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, изработен от МП, ЗИД на НПК и др. Съавтор е на актуализираните методики на Националната следствена служба - „Методика за разследване на убийство“ и „Методика за разследване на престъпления против правосъдието“. Награден със служебна благодарност и грамота от Висшия съдебен съвет през 1999 г. и през 2006 г., а през 2012 г. с плакет от юристите в България.

Следовател Петров заяви, че основните акценти в концепцията му са свързани с отстояване независимостта на съдебната власт, в частност на Прокуратурата и Следствието, кадровата политика, бюджет и финанси и укрепване на сградния фонд. Той представи ретроспекция на най-новата история на Следствието след 1989 г., като се обяви за издигане престижа на професията „следовател“ и за законодателни промени с цел увеличаване натовареността на следователите. Той се ангажира със защитата на следователите, както и чрез него да се чува думата на Следствието във Висшия съдебен съвет.

По отношение на промените в Закона за съдебната власт през годините, отнасящи се до конкурсните процедури, неговото предложение е „в съдебната система да има конкурси само на входа, а именно за младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във