Параграф22 Daily

§22 Новини

Няма пречки съдия Женя Димитрова да изпълнява функциите на член на КАК и да правораздава като командирован съдия в САС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че не са налице пречки Женя Димитрова да изпълнява функциите като член на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Колегията и да правораздава като командирован съдия в Апелативен съд – София.

С решение на Колегията Женя Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна, е определена за член на КАК, а със заповед на председателя на ВКС е командирована в Апелативен съд – София, за изпълнение на длъжността „съдия“ в Търговска колегия на Апелативен съд - София. Съгласно изменението в Правилата за организацията и дейността на КАК към Съдийската колегия, приети с решение на Колегията отпада изискването членовете на КАК да изпълняват задълженията си с откъсване от работа, а само при намалена натовареност. Независимо, че новата редакция влиза в сила в осеммесечен срок от влизане в сила на ЗИД на ЗСВ съгласно разписаното в § 2 от ПЗР на Правилата, разпоредбата на чл. 3, ал. 3 следва смисъла на чл. 37, ал. 4 от ЗСВ, който по отношение на членовете на КАК, избирани от Пленумите на ВКС и ВАС, регламентира, че в състава на КАК се включват действащи към момента на избора съдии с ранг или на длъжност съдия във ВКС или ВАС.

Законодателят не е предвидил изрична разпоредба, че с избора им за членове на КАК тези действащи магистрати губят качеството „съдия“, съответно възможността да правораздават.

Мандатът на настоящите членове на Комисията по атестирането и конкурсите изтича на 8 октомври 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във