Параграф22 Weekly

§22 Новини

Николай Попов наложи принудителна мярка на Исперих -БТ АД, Исперих

Николай Попов, заместник-председател на КФН и ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност в Комисията, продължава да въвежда законов ред сред емитентите на ценни книжа, чиито хартия се търгува на фондовата борса.


Исперих-БТ АД, гр. Исперих, е вписано в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа на Комисията за финансов надзор (КФН) като публично дружество. Съгласно чл. 31, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа емитентът представя на обществеността годишен финансов отчет за дейността на дружеството в срок 90 дни от завършването на финансовата година чрез избраната от него информационна агенция или друга медия.


КФН установява, че Исперих-БТ АД използва за оповестяване на дължимата информация пред обществеността интернет портала x3news, на Сервиз Финансови Пазари ЕООД, достъпен на адрес http://x3news.com/, но до 29.03.2013 г. такъв отчет на сайта не е представен заедно с пояснителните приложения към него, представляващи съставна част от годишния финансовия отчет като: отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода; отчет за промените в собствения капитал за периода; отчет за паричните потоци за периода; пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и друга пояснителна информация. Неизпълнението на посоченото задължение е счетено от КФН като основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел отстраняване на нарушението.


С писмо от КФН дружеството-емитент е уведомено, че спрямо него е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка и КФН го задължава в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на ПАН, да отстрани непълнотите в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2012 г., като представи на обществеността пояснителните приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и друга пояснителна информация, съгласно Международен счетоводен стандарт 1.


На дружеството е даден тридневен срок от датата на получаване на писмото да депозира обяснения или възражения по откритото административно производство. Писмото е изпратено на официалния адрес за кореспонденция на ИСПЕРИХ-БТ АД, като видно от обратната разписка същото е получено на 23.07.2013 г. Но резултат няма - и до настоящия момент, на обществеността не е представен годишен финансов отчет на ИСПЕРИХ-БТ АД за 2012 г., а в КФН не са постъпили и обяснения или възражения от дружеството, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство.


Затова КФН задължи ИСПЕРИХ-БТ АД, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка да отстрани непълнотите в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2012 г. като представи на обществеността по надлежния ред посредством информационна агенция или друга медия липсващите данни включващи пояснителните приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и друга пояснителна информация, съгласно Международен счетоводен стандарт 1 и Закона за счетоводството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във