Параграф22 Daily

§22 Новини

Нов Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт издаде Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата. С него се увеличава възнаграждението за ранг на съдебните служители което не е актуализирано от 2005 г., а е израз на равнището на професионалната квалификация на съдебните служители. С промяната I ранг става 300 лв., II ранг – 230 лв., съответно     III ранг – 160 лв., IV ранг – 110 лв. и V ранг – 60 лв.

С решението се премества длъжността „съдебен статистик“ от раздел III – Б . „Обща администрация“ в раздел II. „Специализирана администрация“. Уеднаквява се размерът на възнагражденията за длъжностите „съдебен архивар“ и „съдебен статистик“ с тези за длъжностите „съдебен деловодител“ и „съдебен секретар“. Промяната съобразява идентичните задължения и обстоятелството, че служителите, заемащи посочените длъжности, извършват едни и същи дейности, включително и заместването един друг при отпуски или болнични.

Коригират се ранговете за длъжностите „чистач“ и „технически изпълнител – огняр, пазач и други, като максималният става III ранг.

Съгласно действащия към момента Класификатор, утвърден с решение на СК на ВСС по протокол № 6/23.02.2021 г., минималните възнаграждения в размер на минималната работна заплата за определени длъжности, са по-ниски от средните за същите или сходни длъжности в страната, затова за тях към МРЗ се прибавят 20 лв.

Възнагражденията на служителите на длъжност „съдебен помощник“ се определят до 90 на сто от месечното възнаграждение за най-ниската съдийска длъжност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във