Параграф22 Daily

§22 Новини

Обединението на свободните адвокати изпрати гневно писмо до прокурорската колегия на ВСС

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати отговор на разпространената в медиите декларация на Прокурорската колегия на ВСС срещу „атаките на адв. Илиан Василев“.  

В отговора се припомня отново, че адвокатурата и прокуратурата са по закон две равнопоставени страни в наказателния процес. Изразява се и категорично становище, че това, което би могло да накърни устоите на държавата и независимостта на съдебната власт не е свободата на словото и конституционно гарантираното право защитникът на един обвиняем да изрази свое критично мнение, а необоснованото предимство, с което се допуска едностранно да разполага прокуратурата, при медийни изявления в хода на дела с висок медиен интерес.
 

- В отговор на разпространената от Вас декларация, бихме искали да ви обърнем внимание, че това, което прави Република България демократична и правова държава е възможността опитите на прокуратурата за манипулиране на съда и общественото мнение чрез медиите да получат равна по степен, форма и интензитет ответна реакция от другата страна в процеса.

Напомняме Ви, че адвокатът е равнопоставен на прокурора представител на страна в наказателното производство и се ползва от същите права като него. В този смисъл опитите за намеса на общественото мнение по дела с висок медиен интерес, са в състояние да накърнят устоите на държавата и независимостта на съдебната власт само когато се предприемат едностранно от прокуратурата. Явление, което за съжаление напоследък наблюдаваме по-често отколкото се счита за приемливо в една правова държава, членка на ЕС.

Действително, в съвременните правни системи, в хода на висящия съдебен процес, се изследват единствено фактите и обстоятелствата от значение за делото, а не репутацията на привлеченото към наказателна отговорност лице, но правото да коментират тези факти и да им придават различни оценки принадлежи на всяка от страните в процеса. То е точно толкова право на прокуратурата, колкото и на защитата на обвиняемия. Призивите, съдържащи се в разпространената от Вас декларация, това право да остане запазено само за прокуратурата, като адвокатът на обвиняемия бъде лишен, под страх от дисциплинарна отговорност от него, категорично излизат извън рамките на всяка дефиниция за правова държава. Това, което накърнява устоите на държавата и независимостта на съдебната власт е не свободата на словото и гарантираната от правовата държава възможност защитникът на един обвиняем да отправи в медиите критики срещу констатираните от него недостатъци на специализираното правораздаване в България, а обстоятелството, че изобщо си позволявате да отправяте публични твърдения, че въпросното поведение на адвоката се явява дисциплинарно нарушение.

Напомняме Ви, че съгласно чл.134 от Конституцията на Република България адвокатурата е свободна и независима, адвокатът е длъжен да бъде независим при изпълнение на професионалните си задължения (чл.40, ал.5 от Закона за адвокатурата), а самото съществуване на свободната и независима адвокатска професия е същностна гаранция за опазване на законността и на правата на човека, евентуално противопоставени на силата на държавната власт и/или на интересите на отделни части от обществото (чл.1, ал.2, т.4 от Етичния кодекс на адвоката).

Разпространената от вас декларация бе приета от някои колеги като опит за оказване на влияние върху независимостта на адвокатурата, което от своя страна застрашава авторитета на ВСС. В тази връзка, считаме за уместно тя да бъде оттеглена.

С уважение: адв. Емил А. Георгиев, председател на УС на „Обединението на свободните адвокати“

Facebook logo
Бъдете с нас и във