Параграф22 Daily

§22 Новини

Общото събрание на следователите изслуша кандидата за изборен член на ВСС Бойко Атанасов

Общото събрание на следователите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Бойко Атанасов има над 19 години юридически стаж, изцяло като следовател. Професионалната му кариера започва на 10.06.2002 г. като следовател в Столична следствена служба, а от 08.05.2009 г. и до момента е следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура.

В концепцията си за дейността на Висшия съдебен съвет, г-н Атанасов заявява, че ще работи в интерес на съдебната система и ще подпомага основната функция на ВСС, във връзка с кадровото обезпечаване на съдебната власт с магистрати и съдебни служители, притежаващи висок юридически и морален стандарт. Той предлага алтернатива за развитие на работата на прокурорската колегия, изразяваща се в повишаване на отговорността на членовете на ВСС, професионализъм и изкореняване на всякакъв вид зависимости. Според него „осветяване и прозрачност на работата на прокурорската колегия и на пленума на ВСС, ще доведат работата на ВСС до така желаните от обществото законност, независимост, съразмерност, истинност, равенство, самостоятелност, безпристрастност, бързина, достъпност, публичност, последователност и предвидимост“.

Той заяви, че ще работи активно за извършване на пълна ревизия на дейността на последните два състава на ВСС, както и на дейността и кадровото обезпечаване на прокуратурата. Кандидатът счита, че за селекция на работещите в съдебната система магистрати и съдебни служители, следва да се изработят правила, които да задават стриктни критерии при кандидатстване в съдебната система и за кадрово израстване“. Той се ангажира като член на ВСС да изисква разглеждане на всеки сигнал за незаконно действие или бездействие на органите на съдебната власт и Висшия съдебен съвет, с цел осигуряване на законност, равенство, истинност и независимост чрез бързина, достъпност, публичност, прозрачност, последователност и предвидимост.

Като член на ВСС той ще настоява за нови конкурсни правила за назначаване на младшите съдии и прокурори, за първоначално назначаване, за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи като бъде заложено изследване за професионалната и личната пригодност чрез задълбочено изследване на интегритета на кандидатите. Следовател Атанасов коментира практиката за командироване на прокурори и следователи и мерки за балансиране на натовареността на следователите. Той заяви, че ще работи за утвърждаване на мястото на следователите в прокуратурата и прокурорската колегия трябва да има активна роля в този процес.

Бойко Атанасов посочи, че е развил в своята концепция отговорите на поставените от Българският институт за правни инициативи и Институтът за пазарна икономика въпроси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във