Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвинение за КТБ получи и висш служител в "Банковия надзор" на БНБ

Днес, 9 април 2015 г., Софийска градска прокуратура привлече по обвинение за престъпление по служба и Славияна Данаилова-Велева  - ръководител на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции”  в Управление „Банков надзор“  на БНБ (чл. 282, ал. 2,пр. 2 вр. ал.1 пр. 2  от НК).

Тя е обвинена за това, че в периода от м. май 2012 г. до 20.06. 2014 г., в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на „КТБ“АД и проведените надзорни инспекции в банката. След получаване на месечни и тримесечни аналитични надзорни  доклади, уредени подробно в Наръчника за Система за оценка на риска, за нуждите на текущия надзор, не е осъществявала необходимия дистанционен надзор.

При провеждане на надзорна инспекция в „КТБ“ АД  Славияна Данаилова-Велева, в качеството си на ръководител на екипа, е възпрепятствала извършването й от пълния състав проверяващи инспектори; давала е указания да не се проверява целесъобразността на изразходване на усвоените кредити; указала е на участващите инспектори от управление „Банков надзор” на БНБ да използват данните от работните документи, попълнени предварително от служители на проверяваната банка при изготвяне на изводите в Доклада от Надзорната инспекция на БНБ с № 1720-0189/29.11.2010г., без да извършват проверка на кредитите; възпрепятствала е провеждането на инспекцията, съкращавайки сроковете, определени със Заповед № РД 22-0823/23.04.2013 г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор”; ограничила е контактите между инспекторите на БНБ и служителите на „КТБ“АД, във връзка с извършваната  инспекция; създала е условия  Докладът от инспекцията да бъде изготвен без предварително обсъждане с всички участници на проверяващия екип; представила е доклада за съгласуване на подуправителя на БНБ и връчване на представляващ  „КТБ“АД, без да бъде подписан от член на екипа.

Престъплението е извършено с цел  да набави облага за акционерите на “Корпоративна търговска банка”АД, изразяваща се в увеличаване на печалбата на акционерите.

От деянието са могли да настъпят и немаловажни вредни последици  - да се застрашат финансовите  интереси на държавата.

Спрямо Славияна Данаилова-Велева е взета мярка за неотклонение „Подписка“.   

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във