Параграф22 Daily

§22 Новини

Оценката на работата на съдията е с цел да му се помогне, а не да търпи негативи

На своята 15-та пленарна сесия на 24 октомври 2014 г. Консултативният съвет на европейските съдии (КСЕС/CCJE) прие Становище № 17 за оценка работата на съдията, качество на правосъдието и зачитане независимостта на съдебната власт. Предстои публикуването на становището на български език, пише в съобщение за него на сайта на Съюза на съдиите в България, цитирани от "Правен свят".

На пръв поглед, Становище № 17 обединява три относително самостоятелни въпроса. Въпреки това, фокусът който поставя КСЕС в този документ, е върху особеното значение на процедурата по даване на индивидуална оценка на съдиите за качеството на правораздаването и за независимостта на съда. Всяко оценяване следва да почива на два основни демократични принципа:

1) най-високо качество на правосъдната дейност;

2) отчетност пред обществото.

Независимостта на съдебната система не означава, че съдиите не носят отговорност за работата, която изпълняват. Оценяването на работата трябва да има за цел подобряване на качеството, като в Становището изрично се подчертава, че оценяването в крайна сметка се прави в обществен интерес.

Оценяването на работата е процес, който е свързан с кариерното израстване, повишаването на заплатата, дисциплинарни производства и т.н. При своята работа съдията следва да е достатъчно независим, за да постановява актовете си при спазване на принципа за върховенство на закона, а не да търси задоволяване на очакванията на оценяващите. Поради тази причина КСЕС акцентира върху неприемливостта оценки за съдиите да се дават от представители на законодателната или на изпълнителната власт. Отделно от "външното" влияние, проблеми за оценявания могат да идват и "от системата", каквото е например оценяването от председатели на съдилища.

За съжаление, в Становището се отбелязва, че в България оценяването почива на формални критерии. Истината изисква да се каже, че в този списък са и много други държави – Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Испания и редица други. На обратния полюс –държави, които използват неформална система за оценка, са Финландия, Холандия, Швейцария и Обединеното кралство.    

Препоръките на КСЕС са, процедурата по оценяване (която може да бъде много различна в зависимост от начина на организация), да има за основна и непосредствена цел подобряване работата на съдията, а оттам - и на цялата съдебна система.

Сериозен акцент се поставя върху необходимостта от получаване на позитиви (повишаване, увеличение на заплатата и т.н.) не само в резултат на стажа на съдията, а и от показаните резултати. Оценките не следва да се разглеждат изолирано, а въз основа на тях да се изготвя статистика, която да бъде използвана при вземане на решения за организацията на съда, промяна условията на труд и т.н.

Оценяването следва да почива на ясно и изчерпателно уредена процедура, съдържаща недвусмислени критерии, които да залегнат в основното законодателство. При въвеждане на критериите, следва да се осигури баланс на количествените и качествените показатели.

Друг важен акцент в Становището е, че на оценяващите следва да се осигури достатъчно време, спокойствие и ресурси, за да успеят да изготвят пълна и обективна оценка. За персоналния състав на комисията, оценяваният съдия следва да е предварително уведомен и да разполага с възможност за отвеждане на членове. Препоръчва се оценяващите да са съдии. Съдията следва да има достъп до всички документи, въз основа на които се извършва проверката, както и да има правото да оспори резултатите ѝ пред съд. Освобождаването от длъжност следва да е изключение и в резултат на тежко дисциплинарно нарушение, а не само от незадоволителната оценка за работата на съдията - идеята е чрез оценката да се направи опит да се подобри работата на съдията и да му се помогне, а не да търпи негативи, като така се прокарва ясно разграничение между дисциплинарното производство и оценяването.

Оценката на съдията не следва да се оповестява публично, в интерес на независимостта на съдебната система е тя да остане поверителна, за да не е уязвим съдията от страните по делата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във