Параграф22 Daily

§22 Новини

Одобриха проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за функциите и организацията на Бюрата за съдимост

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Проектът на наредбата е изготвен, във връзка с изпълнението на проект „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ по Оперативна програма „Добро управление“. Предложенията за изменение и допълнение на Наредба № 8 целят преминаване към централизиран и изцяло електронизиран и автоматизиран обмен на данни, и предоставяне на услуги, както и осигуряване работата на Централната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ в контекста на електронното призоваване.

С предложената оптимизация ще се ускори процеса по издаване на свидетелства и справки за съдимост на гражданите; преминаване към централизирана информационна система и база данни; преминаване към електронни бюлетини за съдимост и електронен обмен на данни с информационните системи на съдилищата; реализиране на средства за автоматизиран достъп до ЦАИС „Съдебен статус“; свързаност със системи, бази данни и регистри; предоставяне на възможност за информиране на органа по реабилитация за дължими и заплатени глоби и изтърпени наказания от граждани.

Съществени изменения в Наредбата са предвидени във връзка с предложенията от районните съдилища за въвеждане на процедура и определяне на обема от информация, която да се включва в издаваната за административните органи справка за съдимост. В тази връзка Комисията по правни въпроси, с решение по протокол № 28/11.11.2019 г. е изпратила на министъра на правосъдието обобщената информация от органите на съдебната власт относно практиката на районните съдилища за служебно предоставяне информацията за съдебния статус на физически лица на административни органи, ведно с направените предложения за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2006 г.

Нормативни изменения са предвидени и в случаите, в които на едно и също лице се издават свидетелства за съдимост с различно съдържание от съда по местоживеене и от съда по месторождение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във