Параграф22 Daily

§22 Новини

Одобриха Светослав Стойнов и Мария Стоянова за участие в подбора на командировани национални експерти в OLAF

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри Светослав Стойнов – прокурор в Окръжна прокуратура-Варна и Мария Стоянова – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Елин Пелин за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите OLAF на Европейската комисия.

Позиция OLAF-A-5 – от избраният от ЕК кандидат ще участва в административните разследвания и делата за координация главно във връзка със случаи, свързани с европейските структурни и инвестиционни фондове и със селскостопанските разходи в петте държави-членки, за които отговаря отдела; ще допринася за разследващата мисия на OLAF, като участва в разследвания в държави-членки, главно България, Кипър, Гърция или Румъния, както е предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Насоките за процедурите за разследване, прилагани от служителите на OLAF; ще допринася за координирането на разследванията, провеждани от компетентните служби на държавите-членки или страните кандидатки; ще допринася също за надзора на препоръките от съдебно и финансово естество, както е предвидено в Насоките на OLAF за надзор; ще поддържа постоянен контакт с административните, полицейските и съдебните власти в държавите-членки и страните кандидатки; ще поддържа и доразвива контакти с българските, кипърските, гръцките или румънските национални административни, полицейски и съдебни власти във връзка с дела, разглеждани от отдела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във