Параграф22 Daily

§22 Новини

Отложиха обсъждането на предложенията за преструктуриране на военното правосъдие

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на дейността на военните съдилища в периода 2016 – 2019 г., изготвен от Галина Захарова – заместник-председател на Върховния касационен съд, и Галина Тонева и Даниела Атанасова – съдии във ВКС, съдържащ варианти за реформи на военното правораздаване. Колегията отложи разглеждането им до приемане на решение от Народното събрание по внесен ЗИД на НПК по отношение на военните съдилища.

Анализът се предоставя на Комисия „Бюджет и финанси“ и Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС за изготвяне на финансови разчети и предложение за уреждане на имотните въпроси, съгласно вариантите за преструктуриране на военното правораздаване, както и на Комисия „Съдебна администрация“ - да предложи трансформиране на щатовете за съдебни служители във военните съдилища в други органи на съдебната власт.

Колегията реши да покани при обсъждане на вариантите за реформа на военните съдилища Данаил Кирилов – министър на правосъдието, и Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. 

Анализът на дейността на военните съдилища е изготвен от работна група, сформирана с решение на Съдийската колегия по протокол № 23/16.07.2019 г. Анализът на натовареността на съдилищата показва трайна тенденция през последните години да намалява броят на делата, образувани в системата на военните съдилища. През 2019 г. са образувани 591 броя дела, със 7% по-малко в сравнение с 2018 г. и с 1,5% по-малко спрямо 2017 г. Спрямо 2016 г. новообразуваните дела са намалели с 26%, а спрямо 2015 г. с 31% по-малко.

Над 74% от постъпилите дела са с относително ниска правна и фактическа сложност – частни наказателни дела, като 52% са „разпити пред съдия“. Установява се нисък дял на делата с висока правна и фактическа сложност – наказателни дела от общ характер – 18%.

Средногодишно, за един магистрат, броят на постановените присъди е 3. Малкият брой постъпления в системата на военните съдилища определя ниска натовареност на съдиите – по 4 дела на месец на един съдия, която сравнена с натовареността на наказателните съдии от окръжните съдилища, е 2 пъти по-ниска. Спрямо колегите им в районните съдилища има драстична разлика – от 2,5 до 8 пъти.

В Съдийската колегия са постъпили също становища и предложения от военните съдилища, както и писмо от Министерство на отбраната, изпратено на 03.06.2020 г. В него се посочва, че предстои изготвяне на нова „Програма за развитието на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032“ и нов „План за развитие на въоръжените сили 2026“, и се разработват предложения за промени в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. С него се съобщава, че се предвижда прекратяване на „съществуващата и наложилата се до 2014 г. тенденция към постепенно намаляване на числения състав на въоръжените сили на Република България“. Обръща се също внимание, че „изградената структура на въоръжените сили на територията на страната, предвидените изменения в нея и изпълнението на конституционните задължения по гарантиране суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защита на нейната териториална цялост, предполага организационното структуриране на съдилищата да обхване цялата територия на страната, което ще позволи съществуващите военни съдилища балансирано да обхванат всички военнослужищи от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във