Параграф22 Daily

§22 Новини

Отложиха разглеждането на предложение за разширяване границите на съдебни райони

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за първото си заседание през месец септември 2020 г. разглеждането на предложението за промяна на границите на съдебния район на Софийски районен съд, както и на съдебните райони на Районен съд – Костинброд, Районен съд – Елин Пелин, Районен съд – Перник и Районен съд – Самоков.        

Предлага се да бъдат заличени от границите на съдебния район, обслужван от СРС кметствата към Столична община:

-. район Нови Искър, включващ: гр. Нови Искър, с. Мировяне, с. Житен, с. Доброславци, с. Балша, с. Кътина, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Кубратово, с. Негован, с. Чепинци, с. Локорско и с. Войнеговци, които да бъдат включени в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд;

-  кметствата на Волуяк и Мрамор, които са към район Връбница да бъдат включени в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд, както и да бъдат заличи от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметството на с. Клисура, което е към Столична община - район Банкя и същото да бъде включено в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Костинброд.

Предлага се да бъдат заличени от границите на съдебния район, обслужван от СРС кметствата към СО - район Кремиковци, включващ: с. Яна, с. Желява, с. Долни Богров, с. Горни Богров, гр. Бухово и квартали: Ботунец, Враждебна, Кремиковци, Сеславци, Челопечене и да бъдат включени в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.

Да бъде заличено от границите на съдебния район, обслужван от СРС кметството на с. Бусманци, което е към СО-район Искър като същото се включи в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.

Предлага се заличаване от границите на съдебния район, обслужван от СРС кметствата на с. Кривина, с. Герман, с. Железница и с. Лозен, които са към СО - район Панчарево и включването на същите в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Елин Пелин.

Предложението предвижда заличаване от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд на кметството на Мало Бучино, което е към СО - район Овча Купел включването на същото в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Перник.

Предлага се още да бъдат заличени от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на Владая и Мърчаево, които са към СО - район Витоша и същите да бъдат включени в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Перник, както и да бъдат заличени от границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд кметствата на Долни Пасарел и Плана, които са към СО-район Панчарево и да бъдат включени в границите на съдебния район, обслужван от Районен съд – Самоков.

Според предложението образуваните към момента дела ще бъдат довършени по досегашния ред на разглеждане. Съобразена е възможността предложението за промени в границите на съдебния район, обслужван от Софийски районен съд да бъдат изпратени на министъра на правосъдието, ведно с мотивите към него, за съгласуване, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗСВ, както и след получаване на становище от министъра на правосъдието предложението да бъде внесено на заседание на Пленума на ВСС, на основания чл. 30, ал. 5, т. 6 от ЗСВ.

В мотивите към предложението е посочено, че мерките за ограничаване съдебния район на СРС и СГС (като въззивен съд), които са най-натоварените измежду равните им по степен съдилища спрямо другите съдилища в окръжната зона, целят постигане на съответно увеличаване на натовареността на съседните съдебни райони. При изготвяне на предложението са взети предвид показателите разстояние, население и динамика на постъпленията на делата.

Евентуална промяна в границите на съдебните райони ще осигури оптималното и своевременно решаване на проблема с неравномерната натовареност без да се стига до закриване на съдилища или прехвърляне на незаети щатни длъжности. В съвсем кратък срок се очаква достигане на  съразмерно разпределение на постъпленията на дела от най-натоварени съдилища към такива, които са по-малко натоварени и които разполагат с необходимия материален и кадрови ресурс да поемат допълнително дела. Наред с намаляване на натовареността на съдиите в гр. София се очаква подобряване обслужването на жителите от посочените райони, доколкото делата им ще се разглеждат значително по-бързо, а придвижването им до разположените в близост до гр. София градове ще е улеснено в сравнение с необходимостта да достигнат до централни части на столицата в пиковите часове от работния ден.

Мотивираното предложение на Комисията вече е разгледано и обсъдено от Съдийската колегия на през м. септември 2018 г., когато с решение по протокол № 28/25.09.2018 г., т. 37 е възложено да бъде изготвено становище, след съгласуване с всички институции, имащи отношение и при съобразяване с проекта на ВСС “Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС”.

В доклада-становище  от членовете на ВСС Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков са отразени изразените становища от административните ръководители на СРС, Районен съд – Костинброд, Районен съд – Елин Пелин, Районен съд – Перник, Районен съд – Самоков, главния прокурор на Република България, засегнатите органи на местно самоуправление в общините Перник, Самоков, Елин Пелин и Костинброд, кмета на Столична община, районните кметове и кметовете на кметства; Камарата на частните съдебни изпълнители, Нотариалната камара на Република България, министърът на вътрешните работи и министъра на финансите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във