Параграф22 Daily

§22 Новини

Парламентът реши да хлопне вратата пред осъдените бандити за да не бягат

Депутатите сложиха край на българския феномен "изчезнали осъдени" с приемането на първо четене на промени в Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/. Внесеният законопроект цели промяна в подсъдността в част от случаите на възобновяване на наказателни дела, а именно - да се осигури възможност на Върховния касационен съд да изпълнява конституционно възложеното му правомощие за осъществяване на върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

С оглед на тази цел се предвижда вместо Върховният касационен съд, апелативните съдилища да разглеждат исканията за възобновяване на наказателни дела по чл. 422, ал. 1, т. 5 / За възобновяване на наказателното дело, - б.р./, когато актовете по чл. 419 /за актове, които подлежат на проверка - б.р./ са постановени от районен съд или от окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди.

Апелативните съдилища имат възможност за насрочване и разглеждане на делата в по-кратки срокове, отколкото Върховния касационен съд, което осигурява възможност за своевременно привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове. По този начин ще се осигури по-голяма бързина на производството, като вместо от един съд - ВКС, делата ще се разглеждат от всички апелативни съдилища и правосъдието ще се осъществява по-близо до гражданите. Това няма да повлияе върху качеството на правораздаването, тъй като апелативните съдилища имат необходимия опит във възобновяването на наказателни дела по глава двадесет и осма от НПК.

Освен това се прецизират някои от действащите разпоредби, за повишаване на ефективността на мерките за неотклонение и другите мерки на процесуална принуда, за обезпечаване качеството на процесуалната дейност чрез съответни промени в компетентността на органите на досъдебното производство и в подсъдността, за осигуряване на по-голяма ефективност, самостоятелност, оперативност и гаранции за опазване на следствената тайна в работата на органите на досъдебното производство.

Главният прокурор Сотир Цацаров акцентира върху необходимостта от предвиждането на повече надеждни гаранции за изпълнение на мерките за неотклонение и другите мерки на процесуална принуда, за да се осигури безпрепятствено водене на наказателното производство, неговото своевременно приключване и особено изпълнението на влязлата в сила присъда.

С оглед на това се предлага възможност за електронно наблюдение и за отнемане на документите за самоличност, чрез които могат да се напуснат пределите на България, като се издадат заместващи ги документи.

Главният прокурор обоснова предложението исканията за използване на специални разузнавателни средства по отношение на съдии, прокурори и следователи да се внасят от главния прокурор или изрично оправомощен от него заместник, а разрешенията за прилагането им да се дават от председателя на Върховния касационен съд или изрично оправомощен от него заместник.

Предвид това предложение, както и свързаното с възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на свидетели по наказателни дела, които са дали съгласие за това, се предвиждат и съответните промени в Закона за специалните разузнавателни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във