Параграф22 Daily

§22 Новини

Павел Неделчев e втори мандат председател на Районен съд – Севлиево

Висшият съдебен съвет с 19 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” избра за втори мандат Павел Ванев Неделчев за председател на Районен съд – Севлиево. Съдия Неделчев има над 17 години юридически стаж изцяло в Районен съд – Севлиево, като от 2009г. е негов председател.

Пред членовете на Висшия съдебен съвет съдия Неделчев мотивира кандидатирането си за административен ръководител с натрупания професионален, административен, организационен и личен опит, както и с детайлното познаване организацията на работа, положителните и негативните страни във всяко звено от структурата на съда. Според него основните насоки за бъдещо развитие на съда са свързани с запазване, доразвиване и надграждане на постигнатото до момента. С цел запазване равнището на срочно, качествено и прозрачно правораздаване ще продължи практиката на анализ на причините, водещи до забавяне на производствата по отделните видове дела и причините за отлагането им. Ще се проверява спазването на сроковете за своевременно изготвяне на мотиви към постановените актове или обявените за решаване дела. Ще се провеждат събрания за анализиране и обобщаване на причините за отмяна или изменение на постановените съдебни актове, противоречива съдебна практика и проблемни моменти по приложение на закона. Ще започне постепенно създаване на пълни електронни досиета на образуваните дела. Следва да се запази практиката на ежемесечни справки, отразяващи индивидуалната натовареност на всеки съдия и съдебен служител. Необходимо е да се осигури достъп до съда на хора с увреждания като се изгради рампа за централния вход. Ще продължи прилагането на антикорупционни процедури и следене за наличието на конфликт на интереси и предотвратяването им, незабавно докладване на отправени от страните по делата и граждани на сигнали, оплаквания, въпроси, свързани с дейността на съда или на отделни съдии или служители. Ще се активизира комуникацията с местните медии и ще продължи модернизирането на интернет страницата.

Въпрос зададе членът на ВСС Галя Георгиева, която постави проблема за противоречивата практика на Административен съд Габрово по административнонаказателните дела. Съдия Неделчев заяви, че се полагат усилия, доколкото това е в правомощията му, за уеднаквяване на практиката по административнонаказателните дела в рамките на съдебен район Габрово.
Кандидатурата на съдия Неделчев бе подкрепена от Калин Калпакчиев, който заяви, че съдия Неделчев е създал много добра организация в РС Севлиево, ползва се с авторитета и уважението на своите колеги, които успешно работят за повишаване на качеството на правосъдието. Успешната работа на съдия Неделчев до момента мотивират избирането му отново за председател на РС Севлиево.

Facebook logo
Бъдете с нас и във