Параграф22 Daily

§22 Новини

Павлинка Алекова e новият административен ръководител на Районна прокуратура – Тутракан

Висшият съдебен съвет с пълно единодушие с 19 гласа „за” и нито един глас „против” и „въздържал се” избра прокурор Павлинка Георгиева Алекова за административен ръководител на Районна прокуратура – Тутракан.

Прокурор Алекова има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател и прокурор.

В своята Концепция за управление на Районна прокуратура – Тутракан тя заявява, че въз основа на натрупаните професионален стаж и опит има самочувствие да познава обективното състояние на работата й през последните години. Тя има намерение, ако бъде избрана за административен ръководител, да следва принципа на приемственост и да развива създадените и утвърдени добри практики. Прокурор Алекова си поставя шест стратегически цели: съкращаване на продължителността на разследването; продължаване на усилията за увеличаване на незабавните и бързи производства; поддържане на тенденцията за относително малък брой на върнати дела и полагане на усилия техният брой да се сведе до минимум; стриктно спазване случайното разпределение на делата; намаляване на броя на спрените дела, водени срещу неизвестен извършител и поддържане на висок авторитет на Районна прокуратура – Тутракан, сред гражданите от региона и увеличаване на доверието в работата на прокуратурата.За осъществяването им тя набелязва серия от мерки като осъществяване на постоянен и непрекъснат контрол на спазването на процесуалните срокове и ежедневни проверки в създадените електронни регистри; провеждане на общи обучения и индивидуална работа с разследващите полицаи за повишаване на качеството и бързината на разследване; провеждане на обучения и индивидуална работа с разследващите полицаи, с оглед повишаване на качеството и бързината на разследване; мотивиране на прокурорите към непрекъснато професионално усъвършенстване; използване на възможностите на международното правно сътрудничество по наказателни дела за осигуряване на отсъстващи свидетели по наказателни дела, спазване на етичните правила от прокурорите и служителите в Районна прокуратура – Тутракан и т. н.

Членът на Висшия съдебен съвет Галя Георгиева запита кандидата за неговото виждане за реформата на съдебната карта.

Подкрепа за кандидатурата на прокурор Алекова заяви членът на Висшия съдебен съвет Румен Боев, който изтъкна, че тя е сериозен професионалист, работещ на важно място от съдебната карта на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във