Параграф22 Daily

§22 Новини

Пейо Приходков оглави за втори мандат Районен съд – Елена

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно  с 8  гласа „За“  Пейо Иванов Приходков за втори мандат за административен ръководител – председател на Районен съд – Елена.

Пейо Приходков има над 22 години юридически стаж. Той е бил следовател в ОСлС – Велико Търново в периода от 1999 г. до 2000 г., след последователно е заемал длъжностите „съдия-изпълнител“ и „съдия“ в Районен съд – Елена. Бил е административен ръководител на съда от 27.02.2015 г. до 27.02.2020 г., като от 28.02.2020 г. е определен за и.ф. председател.

Съдия Приходков заяви, че се кандидатира за втори мандат, заради „получената подкрепа и насърчение от колегите и служителите на съда“, придобития управленски опит и постигнатите високи резултати в дейността на съда, отчетени при извършените проверки от Окръжен съд – Велико Търново и ИВСС. Неговата основна цел при управлението на съда е запазване и подобряване на качественото и срочно правораздаване, при запазване, затвърждаване и разширяване на установените до момента добри практики, за бързо, професионално и прозрачно правосъдие.

Предложени са мерки за подобряване на условията на работа на съдиите и съдебните служители чрез цялостна реконструкция и модернизация на сградата, вкл. изграждане на отоплителна система. Ще продължи  практиката по информиране на страните за възможността за получаване на съобщения и призовки по електронен път, както и достъп до електронните дела в съда чрез ЕПЕП. Ще бъде изготвен нов стратегически план за периода след 2020 г., който да отразява концепцията за развитие на Районен съд – Елена, конкретните цели и мерки, заложени в него. Предвижда се продължаване на практиката за анализ на: причините за забавяне на дела, за отменените и изменените съдебни актове, както и на върнатите в съда дела от инстанционен контрол. Ще продължи и практиката резултатите от извършени проверки от ИВСС и Окръжен съд – Велико Търново да се обсъждат на събрание на съдиите и служителите, като при дадени указания и препоръки да се набелязват и предприемат мерки, както и срещи с представители на районните съдилища в окръга, Окръжен съд – Велико Търново и Административен съд – Велико Търново за анализиране и уеднаквяване на съдебната практика.

Предвижда се повишаване на квалификацията на съдиите, във връзка с прилагане на регламентите на ЕС.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков постави въпрос дали се констатира противоречива практика между съставите на Административен съд – Велико Търново при инстанционен контрол на съдебни актове на Районен съд – Елена.

Съдия Пейо Приходков бе подкрепен от Цветинка Пашкунова и Боян Новански – членове на Съдийската колегия на ВСС, и от председателя на ВАС Георги Чолаков, който сподели лични впечатления от неговата работа като съдия и административен ръководител. Отчетен бе успешният първи мандат на кандидата, създадената добра организация в съда, постигнатите резултати, дългогодишния професионален опит, високата атестационна оценка и безусловната подкрепа, която е получил съдия Приходков от своите колеги на проведеното съвместно Общо събрание на съдиите от Районен съд – Елена и Окръжен съд – Велико Търново.

Facebook logo
Бъдете с нас и във