Параграф22 Daily

§22 Новини

Петчленка на ВАС остави в сила решението за отмяна на текстове от наредбата за адвокатските хонорари

Петчленен състав на Върховния административен съд остави частично в сила решение на тричленен състав, с което през октомври 2019 г. бяха отменени изменения и допълнения от 2014 година на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет /ВАдС/.

С решението по административно дело № 14384 от 2019 г. се обезсилва част от решението на тричленния състав, в частта, с която са отменени § 4, т. 3, § 5 в частта на изменението на чл. 8, ал. 2, т. 4 и 5, § 6, т. 1, 2 и 3, § 7, т. 1, 3, 4 и 5, § 13, т. 1, § 16, § 24, т. 2, § 26 и § 28 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обнародвана в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.

При служебно извършената проверка касационната инстанция е установила, че преди постановяване на обжалваното съдебно решение част от оспорените разпоредби са били изменени и допълнени - ДВ, бр. 84 от 25.10.2016 г. и ДВ, бр. 7 от 22.01.2019 г. Следователно, тези разпоредби вече не са били действащо право, поради което не могат да бъдат предмет на съдебна проверка за законосъобразност. След като част от оспорените разпоредби са престанали да бъдат действащо право поради техните последващи изменения и допълнения, то съдебното решение, с което се отменят тези разпоредби, е недопустимо и следва да бъде обезсилено в частта, с която са отменени § 4, т. 3, § 5 в частта на изменението на чл. 8, ал. 2, т. 4 и 5, § 6, т. 1, 2 и 3, § 7, т. 1, 3, 4 и 5, § 13, т. 1, § 16, § 24, т. 2, § 26 и § 28 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, обнародвана в ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г.

В останалата част решението на тричленния състав на ВАС е оставено в сила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във