Параграф22 Daily

§22 Новини

Петър Маргаритов стана председател на Смолянския окръжен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Петър Маргаритов за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Смолян. Кандидатурата му е подкрепена от Общото събрание на съдиите.

Той има над 13 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Кариерата му започва в Районен съд – Мадан на 26.01.2008 г., а от 02.04.2012 г. е съдия в Районен съд – Смолян. В периода от 29.07.2013 г. до 10.03.2014 г. и. ф. административен ръководител на съда, след което е назначен за председател на съда. Командирован е в Районен съд – Златоград от 15.07.2015 г. до 15.10.2015 г. и от 16.10.2015 до 13.11.2015 г. Назначен е за и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Смолян от 11.03.2019 г. до 02.05.2019 г., след което и към настоящия момент е негов административен ръководител.

Като мотиви за кандидатирането си съдия Маргаритов посочва придобития административен опит и желание да поеме отговорността за ръководството на Окръжен съд – Смолян, при липсата на други кандидати в проведените пет поредни процедури. Той се ангажира с приемственост и надграждане на създадените добри практики при запазване на въведената специализация. Кандидатът ще постави за обсъждане от Общото събрание на съдиите на актуалната натовареност на магистратите, командироването им, особеностите на разглежданите дела и евентуалната необходимост от промени в организацията на работата на съда. За решаване на основния за съдебния район кадрови проблем в районните съдилища и свързаното с него командироване на магистрати от Окръжен съд – Смолян за продължителни периоди, съдия Маргаритов предлага своевременно обявяване на конкурси и оптимизацията на съдебната карта, включително чрез търсене на кандидати за назначаване в районните съдилища. Той сподели впечатления за изключителния професионализъм на съдиите от окръжния съд и негативното отражение, което имат непрекъснатото командироване и трайното редуциране на съдийските щатове.

За повишаване на качеството на правораздаването кандидатът предлага провеждане на периодични работни срещи за оценка и анализ на причините за забавените и отменени съдебни актове. Планира също срещи на окръжните и районните съдии за обсъждане на проблеми в работата, включително и с представители на горестоящите съдебни инстанции. Според него Единната информационна система на съдилищата ще създаде възможност за реализиране на идеите за електронно правосъдие и за ползване на възможностите на Единния портал за електронно правосъдие. Въпроси към кандидата поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Олга Керелска и Атанаска Дишева – членове на ВСС, като поискаха информация за работата на модула „Натовареност“ в ЕИСС, във връзка с решаване на проблема с кадровата необезпеченост на районните съдилища, оптималния вариант за оптимизация на съдебната карта, съобразно спецификата на съдебния район на Окръжен съд – Смолян, липсата на кандидатури за поста от състава на съда. Поставен бе въпрос, дали създаването на законодателни стимули за работа в подобни съдебни райони би провокирало интереса на магистратите.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Драгомир Кояджиков, Даниела Марчева, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, които обърнаха внимание на сериозния административен опит на кандидата, на неговите професионални и етични качества, познаването на проблемите на съдебния район и показаните съпричастност, откровеността и житейската мъдрост, с които се отнася към тях. Членовете на ВСС мотивираха наличието на изключение по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ, с оглед кадровия дефицит в региона и необходимостта от създаване на организация на работа, която да осигури пълноценното правораздаване на съдилищата в района.

Facebook logo
Бъдете с нас и във