Параграф22 Daily

§22 Новини

Писмо на и.ф. председателя на Апелативен съд - София до Съвета на Софийска адвокатска колегия

До

Съвета на Софийска адвокатска колегия

Във връзка с искането Ви за проверка за начина и условията, при които са проведени две открити съдебни заседания на Апелативен съд — София, ГК, 2-ри състав, насрочени за 6 октомври 2021 г. от 10.30 ч., с оглед твърденията на адвокатите  по делата,  че двете  дела (в.гр.д.  №  40 l5/2020  г. и в.гр.д. № 4034/2020 г.) са разгледани в 10.29 ч., че страните не са били повикани и в 10.30 ч. в залата е бил само съдебният секретар, изисках становище по случая от  председателя  на  съдебния  състав,  съдебния секретар и възложих проверка на сигналните уредби на залите.

Съгласно  становището на съдия, изложеното от адв. в сигнала до Вас не отговаря на истината. Съдията е извикал през сигналната уредба делата за 10.30 ч. и повторно е извикал номерата на делата. Това се потвърждава от доклада на съдебния секретар и звукозаписа на заседанието. Апелативен съд - София, както и другите съдилища в Съдебната палата, с исключение на Софийски градски съд, нямат служители, които да извикват страните по делата. Това се извършва чрез сигналната уредба и това е фактическо положение в Съдебната палата, което не е въведено заради пандемията и считам, че се знае от адвокатите, имащи дела в Съдебната палата. Проверката на сигналната уредба в зала № 2 установи, че същата е в изправност, което се потвърждава и от звукозаписа, където ясно се чува нейното използване.

Звукозаписът от заседанието по в.гр.д. № 4015/2020 г. и в.гр.д. № 4034/2020 г. е запазен, като при желание от Ваша страна, същият може да Ви бъде предоставен.

По отношение обвиненията спрямо съдебните служители от„канцелариите“, както ги наричате, считам същите за неоснователни, защото служителите нямат право да дават телефони на съдиите и да допускат в кабинетите им страни по делата, каквото „съдействие“ са търсили адвокатите по тези дела. Поведението на адвокатите спрямо служителите е неприемливо, особено да се нападат вербално служители, които нямат нищо общо със случая в съдебната зала и те имат, освен професионални задължения, така и професионални права.

По отношение на въведените противоепидемичните мерки, считам, че същите са съобразени с изискванията на заповедите на министъра на провосъдието и като административен ръководител съм предприела съответните действия. За реда в залите при провеждане на открити съдебни заседания отговаря председателят на съответния съдебен състав (чл. 141, ал.1 ГПК). Спазването на противоепидемичните мерки е обща отговорност, включително и на посетителите в Съдебната палата и страните по делата. Считам, че въпросите Ви за противоепидемичните мерки и съответствието им със заповедите на министъра на здравеопазването, са меко казано некоректни, доколкото Вие самите настоявахте да ползвате едни и същи входове за достъп с работещите в сградата.

Не приемам за коректно и в духа на добрия тон от Ваша страна и изнасянето на непроверена информация в медиите на 11 октомври 2021 г. - статията „Адвокати: Съдии разгледаха дела, без да ни повикат в часа за заседанието и ги обявиха за решаване“ — Lex news. Разгласяването на твърденията на едната страна по случая в медиите, без да имате информация и от другата страна, без да се уверите в истинността на тези твърдения, е непрофесионално и в конкретната ситуация уронвате престижа на съдебната власт и в частност на Апелативен съд — София.

Искрено се надявам и очаквам, след като чуете звукозаписа от съдебното заседание и вземете предвид обстоятелството, че вратата на залата е била отворена и адвокатите са стояли пред залата, както твърдят самите те, ще се уверите, че техните твърдения не отговарят на истината, и в духа на добрия тон, с каквато заявка дойде новото ръководство на Софийска адвокатска колегия, да напишете извинение и да го публикувате.

В заключение Ви уведомявам, че във връзка с подадените от страна на адвокатите молби за отмяна хода по същество по двете дела, съдебният състав е отменил хода по същество и ги е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание, с цел запазване и защита интереса на страните по делата“.

 

С уважение Даниела  Дончева

и.ф. прездсадетал на Апелативен съд - София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във