Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВАС прие промени в правилата за тълкувателна дейност

<!-- TITLE - END -->Пленумът на съдиите от Върховния административен съд гласува промени в правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от Първа или Втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд.

Промените в правилата са резултат от изпълнението на съвместен проект между ВАС и Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. В рамките на проекта беше изготвен „Анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС, за периода след възстановяването му през 1996 г.“ Резултатите от проекта са публикувани в сайта на ВАС, както и на интернет страницата на АБАС.

Пленумът на съдиите от ВАС днес прие и становища по две конституционни дела.

По конституционно дело № 8 от 2019 г. върховните съдии приеха, че е налице противоконституционност на атакуваните текстове от Закона за държавната собственост.

По конституционно дело № 4 от 2019 г. Пленумът на съдиите от ВАС прие, че е не е налице противоконституционност на разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), създаден с § 26 от ЗИД на ЗЗЛД, обнародван в Държавен вестник, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., както и за произнасяне по съответствието на същата законова разпоредба с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.

По предложение на председателя Пленумът на съдиите увеличи на 100% натовареността на председателя на ВАС в петчетчленните състави, като тя ще е равномерно разпределена между Първа и Втора колегия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във