Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра Силвия Илиева за главен секретар на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет избра с 22 гласа „за“ Силвия Рашева Илиева за главен секретар на ВСС. Другият кандидат Александър Богданов Николов получи 1 глас подкрепа. Един от членовете на ВСС гласува с „против“.

Изборът бе проведен съгласно Правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен секретар на ВСС. Преди обсъждане на допуснатите кандидати от Пленума, те бяха изслушани и оценени от определена със заповед на представляващия ВСС седемчленна комисия. Днес представиха своите концепции и отговориха на въпроси на членовете на Пленума на ВСС.

Силвия Илиева е магистър по право и по международни отношения – право на Европейския съюз. Тя има над 19 години юридически стаж, половината от който в Администрацията на ВСС. От февруари 2015 г. тя работи в Прокуратура на Република България, като към момента тя е главен експерт – юрист в Кабинета на главния прокурор. В периода 2005 – 2014 г. е била служител в Администрацията на ВСС, включително като директор на дирекции „Правна“ и „Атестиране на магистрати“, и е изпълнявала длъжността „главен секретар“ на ВСС. Работила е като главен юрисконсулт на Столична община, район „Подуяне“ и като главен юрисконсулт на Община Попово.

Пред Пленума на ВСС Силвия Илиева заяви, че се кандидатира за длъжността, която приема като предизвикателство и отговорност, мотивирана от натрупаните знания и професионален опит. Тя представи своята Концепция за работа като главен секретар, визията си за структуриране на администрацията на Съвета и необходимостта от конкретни промени. Акцентирано бе на потребността за оптимизиране на структурата на АВСС въз основа на изготвения в момента функционален анализ за нейната работа. Формулирани бяха дългосрочни цели за развитие на АВСС като въвеждане на практика на шестмесечни общо събрания на администрацията и членове на ВСС, които ще способстват за подобряване на служебната комуникация. Предвижда разработване на годишни Планове за обучения за повишаване на компетентността и подготовката на съдебните служители.

Г-жа Илиева коментира необходимостта от приемане на годишна програма и годишен план за работата на АВСС, които трябва да бъдат обвързани с годишната програма и приоритетите на ВСС. Посочено бе, че това ще позволи планиране на дейността на отделните звена в администрацията. Сред краткосрочните цели са посочени създаването на ясни правила и структури за контрол на дейностите в дирекциите на АВСС, подобряване на микроклимата, усъвършенстване на качеството на работа на служителите в администрацията на ВСС, постигане на икономичност и правилно диференциране на извършваните дейности, преодоляване на дисбаланса в натовареността на съдебните служители в АВСС, актуализиране на вътрешните правила и други.

Членовете на ВСС поставиха на Силвия Илиева въпроси за ръководството на основните звена в АВСС; относно съгласувателните процедури между различните комисии и дирекции; дали назначаването на административен секретар в помощ на главния секретар би подобрило работата на администрацията; как да се оптимизира дейността на Съвета по жалби и сигнали на граждани и може ли да предложи визия за подобряване на деловодната система на ВСС.

Подкрепа за кандидатурата на г-жа Илиева бе заявена от Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Гергана Мутафова и Вероника Имова – членове на ВСС, както и от Боян Магдалинчев - представляващ ВСС и Сотир Цацаров – главен прокурор. Те се мотивираха с показаните от кандидата детайлно познаване на работата на АВСС, обективно посочване на дефицити в нея, предлаганите промени за оптимизиране, заявената визия за развитие на администрацията и на ВСС, както и убедителното представяне на г-жа Илиева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във