Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВКС изразява категорична подкрепа за кандидата за председател на съда Галина Захарова

На свое заседание вчера Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) изслуша кандидата за председател на ВКС съдия Галина Захарова и изрази становище за наличието на качествата по чл. 170, ал. 4 и ал. 5 от Закона за съдебната власт. Нормата на чл. 170, ал. 4 гласи, че за административен ръководител на Върховния касационен съд се назначава лице, което има високи професионални и нравствени качества и отговаря на изискванията за стаж. Според ал. 5 изискванията за назначаване за председател на ВКС са: способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт; висока професионална компетентност: да притежава задълбочени знания в областта на правото, богат практически опит в съответната област на правото, ръководни и административни умения, изявени аналитични способности; изявена независимост, воля за налагане на законността, решителност при изпълнение на служебните задължения и принос за утвърждаването на правовата държава; развити умения за работа в екип, за мотивиране на колеги, за търсене и носене на отговорност.

Заседанието на Пленума на ВКС е проведено с участието на 81 върховни съдии, като с 80 гласа „за“ и 0 гласа „против“ (в гласуването не участва съдия Галина Захарова) е прието решение, с което Пленумът на ВКС изразява становище, че кандидатът за председател на Върховния касационен съд Галина Захарова притежава качествата по чл. 170, ал. 4 и ал. 5 от Закона за съдебната власт и изразява категорична подкрепа за Галина Захарова – кандидат за председател на Върховния касационен съд, която притежава необходимите качества да отстоява независимостта на съда и на съдебната власт.

В уеб сайта на ВКС е публикуван пълният протокол от заседанието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във