Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС даде съгласие да се изплатят задължения за местни данъци и такси в София

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се изплатят задълженията за местни данъци и такси за имоти, декларирани от ВСС на територията на Столична община. Общо 92 252,57 лв. ще бъдат платени за сградата на ул. „Драган Цанков“ № 6, която не се използва към момента, и за предоставената за стопанисване от ПРБ и СГП сграда на ул. „Народно хоро“ в кв. Овча купел.

Във връзка с предходно решение на Пленума на ВСС от 11.07.2019 г., с което бе отложено разглеждането на точката относно доплащане на такса битови отпадъци за 2019 г. за недвижими имоти, публична държавна собственост, е отправено запитване до дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“, предприемани ли са действия от административните ръководители на съответния орган, стопанисващ сградата, за намаляване на дължимата сума. След кореспонденция със съответните органи, стопанисващи двете сгради, става ясно, че корекция на дължимата такса битови отпадъци за 2019 г. няма да има, за което е изразено становище, че начислената към момента такса трябва да бъде заплатена, заедно с натрупаната лихва.

Пленумът на ВСС задължи Дирекция „Управление на собствеността“ да извърши проверка и изготви доклад до средата на м. ноември 2019 г. за имоти,предоставени за нуждите на органите на съдебната власт, които не се използват, с оглед подаване на декларации пред съответната община за освобождаването им от такса сметосъбиране и сметоизвозване през следващата 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във