Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС изрази отрицателно становище по проектозакон за защита на физическите лица при фалит

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази отрицателно становище по проект Закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност. Решението ще бъде изпратено на Анна Александрова, председател на Комисия по правни въпроси към 44-то Народно събрание, ведно със становищата от Софийски градски съд, Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Горна Оряховица, по проект на Закон за защита на физическите лица при неплатежоспособност. Те са предоставени, във връзка с искане на Комисията по правни въпроси към ПВСС, изпратено през декември 2020 г. до административните ръководители на окръжните и районните съдилища.

Пленумът възприе становище на Комисията по правни въпроси към ПВСС, според което законопроектът не се основава на експертни мнения в съответната област и сочи на конфликт с принципни положения и институти на вещното, облигационното, семейното и наследственото право. Предложените редакции не намират оптимален баланс между интересите на длъжниците и кредиторите, което противоречи на поставената от вносителите цел за защита на тези фигури и за постигане на справедливо пълно или частично удовлетворяване на кредиторите на неплатежоспособния длъжник.

Посочва се, че Министерството на правосъдието е сформирало работна група на високо експертно ниво, с широко представителство, която има за задача въвеждането в българското законодателство на Директива (ЕС) 2019/1023.

Законопроектът е предложен с цел транспониране на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132, която задължава държавите-членки да уредят във вътрешното си законодателство процедурата за опрощаване на задълженията на физическите лица, упражняващи търговска или друга стопанска дейност, както и свободна професия или занаят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във