Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС корегира бюджети на органи на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекция по бюджета на съдебната власт за 2021 г., на основание ПМС № 408/23.12.2021 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г., във връзка с чл. 27, ал. 1 за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. С промяната бюджетът на ВСС се увеличава с 93 592 лв. по параграф „Издръжка“. Министърът на финансите ще бъде уведомен за извършената корекция по бюджета на съдебната власт.

Пленумът увеличи бюджетът на ВСС по параграф „Основен ремонт на ДМА“ за 2021 г. с 10 322 480 лв. – неусвоена част от предвидените средства за ремонти през 2020 г. След извършената корекция разполагаемите средства по този параграф са в размер на 23 651 275 лв.. В рамките на тази сума ще бъдат осъществени всички основни и текущи ремонти, придобиване на сгради и земи от органите на съдебната власт, с изключение на органите, за които са заложени целеви средства за подобни дейности. По предложения от комисия „Управление на собствеността“ и в рамките на утвърдените средства могат да се извършват корекции по органи на съдебната власт.

Във връзка с коригирания бюджет за 2021 г. на Прокуратурата на Република България с 1 143 284 лв. по параграф „Основен ремонт на ДМА“, Пленумът на ВСС взе решение средствата да са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

Пленумът на ВСС за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2021 г. по параграф „Издръжка“ даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Свиленград с 1 722 лв. за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 17.12.2020 г., издаден от Районен съд – Стара Загора. С 2 685 лв. се увеличи бюджета на Софийски районен съд (СРС) за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 26.01.2021 г., издаден от СРС.

Бюджетът на Окръжен съд – Добрич е увеличен с 3 140 лв., а на Районен съд – Златоград с 3 504 лв., във връзка с неотложни и аварийни ремонти на водогрейни котли, като средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи.

След корекция по бюджетите на ВСС и на Апелативен съд – София са осигурени 1 299 лв. за закупуване на 1 бр. терминал за врата на постоянно електронно захранване, с цел обезопасяване достъпа до съдийските кабинети на партерния етаж в сградата на Съдебната палата.

Бюджетът на Административен съд – Варна е увеличен с 7 970 лв. за закупуване на 5 бр. скенери и с 11 376 лв. за закупуване на 4 бр. копирни машини, с които ще се обезпечи осигуряване на нормален работен процес, вкл. за сканиране на образуваните административни дела в тяхната цялост.

Пленумът на ВСС увеличи бюджета на Районен съд – Чепеларе с 235 лв. за закупуване на 1 бр. мултифункционално устройство и 7 бр. монитори и на Районен съд – Пазарджик с 1 349 лв. за закупуване на 1 бр. преносим компютър. Извършена е корекция по бюджетите на ВСС и на Районен съд – Поморие със 759 лв. за закупуване, доставка и монтаж на климатик за работен кабинет.

Пленумът на ВСС даде съгласие да бъде освободена частично гаранцията за изпълнение по договор № ВСС – 495/16.01.2019 г. с предмет „Разработване на Единна информационна система на съдилищата“, в размер на 35 541 лв. в полза на „Информационно обслужване“ АД. Съгласно договора 10% от стойността на гаранцията за изпълнение се освобождава след приключване на периода на гаранционна поддръжка – 48 месеца, който тече от 04.01.2021 г. На дирекция „Бюджет и финанси“ е възложено да възстанови частично гаранцията за изпълнението по договора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във