Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС коригира бюджети на органи на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание ПМС № 300/28.11.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите за 2019 г., като намали приходите по бюджета на съдебната власт с 6 800 000 лв. и увеличи със същата сума бюджетните взаимоотношения. За извършената промяна по бюджета на съдебната власт ще бъде уведомен министъра на финансите.

Дадено е съгласие за увеличение на бюджетите на органи на съдебната власт за 2019 г. с 95 600 лв., с цел осигуряване на финансови средства за покриване на текущи разходи на Апелативен съд – Велико Търново, Районен съд – Елин Пелин, Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Омуртаг, Районен съд – Казанлък, Районен съд – Никопол, Апелативен специализиран наказателен съд, Районен съд – Тервел, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Плевен; Районен съд – Луковит.

Обърнато е внимание на административния ръководител на Апелативен съд – Велико Търново за посочените обстоятелства в писмо с изх. № 2749/13.11.2019 г., че изплащането на очила ще бъде в рамките на утвърдените бюджети на съда.

Увеличени са бюджетите на Окръжен съд – Силистра и Районен съд – Сливница с 3 875 лв. общо за покриване на разходи за съдебни заседатели, граждански договори, СБКО и вещи лица. Извършени са корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Дряново за покриване на разходи, свързани с изискванията на чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Пленумът даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Софийски районен съд за закупуване на 1 бр. монитор и за подновяване на лицензи за защитна стеда; на Районен съд – Първомай за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация; на Районен съд – Бяла Слатина за закупуване на 1 бр. документен скенер; на Апелативен съд – Варна за закупуване на 1 бр. многофункционално устройство; на Районен съд – Харманли за закупуване на 1 бр. копирна машина и 1 бр. сървър нисък клас; на Районен съд – Средец за закупуване на 2 бр. персонални принтери с двустранен печат и 1 бр. мултифункционално устройство; на Районен съд – Ловеч за закупуване на програмен продукт „NForce“ и осигуряване на средства за инсталиране, обучение и поддръжка и право на ползване на програмния продукт и на модул „JES API“; на Районен съд – Плевен за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“; на Окръжен съд – Велико Търново за закупуване на климатик за сървърно помещение.

Пленумът на ВСС не даде съгласие за корекция по бюджета на Районен съд – Монтана за закупуване на 1 бр. климатична система за съдийски кабинет. Извършени са корекции по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Окръжен съд – Шумен, като бюджетът на окръжния съд е намален с 13 580 лв. и съответно е увеличен неразпределения резерв по § „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт. Решението е във връзка с разлика между целево отпуснати средства за ремонт и и подписаният договор с изпълнителя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във