Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС направи вътрешно компенсирани промени между бюджетитена органите на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. във връзка с осигуряване на трудовите възнаграждения за края на годината и изплащане на допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ). Средствата за изплащане на ДТВ са формирани като фонд на база основна заплата плюс ранг, а ще се изплащат, съгласно Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения (ПОИСДТВ).

Дадено е съгласие за извършване на разход от Националния институт на правосъдието в размер до 302 785 лв. за финансово обезпечаване до края на 2019 г. на дейностите по проект по ОПДУ – „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“. Средствата ще са за сметка на наличностите по сметки от предходни години по бюджета на съдебната власт.

С цел изплащане на предявено вземане за присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 05.07.2019 г., издаден от Софийски районен съд, бюджетът на Софийски районен съд е увеличен с 5 853 лв.

Пленумът на ВСС увеличи бюджета на Районен съд – Гълъбово с 1800 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командировани магистрати за периода от 19.07.2019 г. до 18.10.2019 г., и от 21.10.2019 г. до 31.12.2019 г., включително, съгласно заповеди на председателя на Окръжен съд – Стара Загора.

Дадено е съгласие за увеличение на бюджетите за 2019 г. на Административен съд – Пловдив; на Административен съд – Благоевград; на Административен съд – Видин; на Окръжен съд – Добрич; на Окръжен съд – Бургас; на Районен съд – Тутракан; на Административен съд – Кюстендил; на Районен съд – Нова Загора; на Районен съд – Девня; на Районен съд – Малко Търново; на Районен съд – Сливен; на Военен съд – Сливен и на Окръжен съд – Плевен за покриване на неотложни и текущи разходи до края на годината, в т. ч. за материали, за вода, за горива, з енергия, за външни услуги, за възнаграждения на вещи лица, за периодични профилактични прегледи на лицата работещи в съда и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи.

Бюджетът на Районен съд – Пазарджик е увеличен с 9 300 лв., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи свързани с разпоредбите на чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Увеличени са бюджетите на Районен съд – Девня, Окръжен съд – Велико Търново, Районен съд – Тетевен, Районен съд – Троян, Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Пловдив, Районен съд – Разград, Районен съд – Силистра, Районен съд – Дулово, Районен съд – Тутракан, Районен съд – Чепеларе, Окръжен съд – Стара Загора, Районен съд – Шумен, Административен съд – София-град и Административен съд – Видин; Районен съд – Сливен, Окръжен съд – Ямбол и Районен съд – Ямбол за осигуряване на средства за задължителни периодични и профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3/28.02.1987 г. и Наредба № 7/2005 г. за спазване на минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Увеличен е бюджета на Районен съд – Карлово с 4 800 лв. по параграф „издръжка“ за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд – Сливен за осигуряване на средства за закупуване на шредер.

С цел осигуряване на средства за авариен ремонт на отоплителната инсталация е увеличен бюджетът на Окръжен съд – Добрич, а на Районен съд – Горна Оряховица за текущ ремонт и закупуване на щори за сградата на съда.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение по бюджета на Районен съд – Бургас със 70 000 лв. – размера на неплатените разходи за вещи лица, за които има издадени разходни ордери и редуцирания размер на прогнозния разход за вещи лица до края на годината, за покриване на неотложни текущи разходи за изплащане на хонорари за вещи лица по трудово-правни спорове. Дадено е съгласие за корекция по бюджета на Районен съд – Гоце Делчев в размер на 40 000 лв. за изплащане на експертизи на вещи лица и на особени представители, както и по дела за положен труд от служители на ГД „Гранична полиция“ и ОД на МВР. В тази връзка Пленумът обръща внимание на административните ръководители на съдилищата при определянето на възнаграждения на вещи лица, за сметка на бюджета на съдебната власт, да се взема под внимание сложността на делата, броя на разглежданите дела от едно лице, периода за който са изготвени експертизите, както и ограничените възможности на бюджета на съдебната власт.

Извършени са корекции на бюджетите на Районен съд – Шумен и Районен съд – Сливница за осигуряване на средства във връзка с възлагането на услуги с предмет „Изготвяне на проект за присъединителни съоръжения (външна връзка) на обектите „Преустройство и промяна на предназначението на съществуващата сграда за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура – Шумен“ и „Изграждане на нова сграда – Съдебна палата в гр. Сливница“. Дадено е съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Окръжен съд – Пазарджик във връзка с изготвяне на инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителната инсталация и изграждане на достъпна среда за хора с неравностойно положение в сграда недвижима културна ценност – Съдебна палата, гр. Пазарджик.

Бюджетът на Специализирания наказателен съд е увеличен с 47 360 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г., вкл. за закупуване на обзавеждане на две съдебни зали и за обзавеждане на две помещения за архив. Пленумът на Висшия съдебен съвет обърна внимание на административния ръководител на Специализиран наказателен съд, че следващо искане за осигуряване на средства няма да бъде уважено, ако същото не е достатъчно добре мотивирано.

Дадено е съгласие за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд – Трявна с 26 377 лв. с цел осигуряването на средства за неотложен текущ ремонт на рушаща се бетонова сграда към сградата на съда. Увеличен бе бюджетът на Окръжен съд – Велико Търново във връзка с осигуряване на средства за отстраняване на щети от течове, след застрахователно събитие.

С цел осигуряване на средства за реновиране на подовата настилка от дървен паркет в единствената съдебна зала е увеличен бюджета на Районен съд – Средец. Извършени са корекции по бюджета на Окръжен съд – Видин и Административен съд – Стара Загора за закупуване на климатици за съдебни зали и работни помещения в т. ч. демонтаж и монтаж

Бюджетът на Районен съд – Нова Загора е увеличен с цел осигуряване на средства за изработване на подиуми за двете съдебни зали в преустроената сграда на Районен съд – Нова Загора.

Извършени са корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Мадан за осигуряване на средства в размер на 6600лв. с ДДС, за закупуване на стълбищен робот за осигуряване на безпрепятствен достъп на хора с намалена подвижност и хора с увреждания в сградата на съда.

Дадено е съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Административен съд – Благоевград за закупуване на два броя компютърни конфигурации; на Административен съд – Стара Загора за закупуване на два броя компютърни конфигурации, 4 бр. монитори, 2 броя UPS и 2 бр. МФУ среден клас; на Районен съд – Поморие за закупуване на 4 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. персонални принтери, 2 бр. МФУ и 13 бр. UPS; на Районен съд – Айтос за закупуване на компютър; на Районен съд – Велинград за закупуване на 1 бр. сървър и 2 бр. твърди дискове; на Районен съд – Благоевград за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас, 1 бр. софтуерен лиценз за сървърна операционна система и 3 бр. принтери; на Районен съд – Благоевград за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас недно с операционна система за сървър; на Районен съд – Кнежа за закупуване на 19 бр. UPS; на Административен съд – Видин за закупуване на 2 бр. мултифункционални устройства нисък клас; на Районен съд – Пловдив за закупуване на 4 бр. мултифункционални устройства; на Районен съд – Девня за закупуване на 1 бр. двустранен принтер; на Административен съд – Пловдив за закупуване на защитна стена с тригодишен лиценз.

Извършени са корекции по бюджетите на ВСС и на Окръжен съд – Габрово за закупуване на озвучителна и звукозаписна техника за съдебна зала, както и на Административен съд – София-град за осигуряване на средства за извършването на софтуерна интеграция между деловодната система и Единния портал за електронно правосъдие.

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във