Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС не изрази становище по конституционно дело

Пленумът на Висшия съдебен съвет не изрази становище по конституционно дело № 15/2020 г., поради липса на кворум, вследствие на направени отводи от 11 членове, участващи в заседанието - Огнян Дамянов, Йордан Стоев, Стефан Гроздев, Даниела Марчева, Калина Чапкънова, Пламен Найденов, Боряна Димитрова, Гергана Мутафова, Георги Кузманов, Евгени Иванов и Драгомир Кояджиков. Те посочиха, че заеманите от тях длъжности в органи на съдебната власт преди да бъдат избрани за членове на ВСС поставят под съмнение тяхната обективност и безпристрастност при обсъждане и изразяване на становище по поставените въпроси.

С определение на Конституционния съд от 19 януари тази година, е допуснато до разглеждане по същество искането на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 1, изречение първо относно думите „или на равна по степен“ и изречение второ, и чл. 50, ал. 1 и ал. 2 относно думите „или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт“ от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. Изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г.).

Посочените части от разпоредби на чл. 28 и чл. 50 от ЗСВ предвиждат при изтичане или предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на ВСС, на главния инспектор и инспекторите от ИВСС, същите да могат да бъдат възстановени или назначени на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора им или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във