Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС одобри разчети по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2021 – 2023 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2021 – 2023 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 64 от 31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. Одобрените разчети и приложенията към тях ще бъдат изпратени в Министерството на финансите, в изпълнение на т. 2.1.5. от Решение на Министерски съвет № 64 от 31.01.2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. В изпълнение на решението на Пленума на ВСС, тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2021 – 2023 г. ще бъде предоставена и на Министъра на правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2021 г.

Предвид изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.12.2019 г. се предлага да бъдат заложени  приходи за всяка година от прогнозния период в размер на 109 млн. лв.

Бюджетната прогноза за периода 2021-2023 е разработена на база щатна численост, като свободните щатни бройки – 869, са обезпечени за шест месеца за 2021 г. Допълнително са предвидени средства в размер на 4,3 млн. лв. необходими за разкриване на 36 нови щатни бройки за Бюрото по защита при главния прокурор, съгласно решение на Прокурорската колегия по протокол № 6/19.02.2020 г. (във връзка с §73 от ПЗР на ЗИДЗСВ) и 100 щ. бр. „Съдебни помощници“ за съдилищата, съгласно предложение на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия.

Планираните разходи на съдебната власт по години са:

за 2021 г. – 933,8 млн. лв., за 2022 г. – 1030,7 млн. лв., и за 2023 г. – 1089,5 млн. лв.

Предвидена е актуализация в размер на по 10% на работните заплати за всяка година от периода, за да се приложат законоустановените изисквания,  с които се определят възнагражденията в съдебната система.

Съгласно чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ по бюджетите на Прокуратурата на Република България, ВКС, ВАС и съдилищата са предвидени средства за допълнителни възнаграждения на магистратите в органите на съдебната власт с натовареност по-висока от средната, в размер на три основни възнаграждения. Средствата съгласно чл. 233, ал. 6, изр. второ и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ, в размер на 4млн. лв., за магистратите и служителите от специализираните съдилища и прокуратури са предвидени по бюджетите на съответно на съдилищата и на ПРБ. Заложени са допълнителни средства в размер на 13,6 млн. лв.  за актуализиране на ранговете на съдебните служители и изменение на Класификаторите на длъжностите в администрацията на ПРБ, ВКС, ВАС и съдилищата.

За издръжка са предвидени разходи за 2021 г. в размер на 85,2 млн. лв., за 2022 г. – 84,2 млн. лв., а за 2023 г. – 86,7 млн. лв. Увеличението спрямо утвърденият бюджет за издръжка за 2020 г. е в размер на 9,3 млн. лв.

Капиталовите разходи разчетени по години, са както следва: 2021 г. – 51,1 млн. лв., 2022 г. – 34,8 млн. лв. и 2023 г. – 13,2 млн. лв. За всяка от следващите три години е планиран резерв за неотложни и непредвидени нужди по 900 хил. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във