Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС одобри становище по Прокторешение на правителството за концепция по наказателната политика 2020 – 2025 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Решение на Министерски съвет за одобряване на Концепция за наказателна политика за периода 2020 – 2025 г. Съгласно приложения по преписката доклад от министъра на правосъдието необходимостта от приемане на Концепцията е породена от липсата на стратегически документ, който да формулира системата от принципи и мерки за противодействие на престъпността след приключване на действието на Концепцията за наказателна политика за периода 2010 – 2014 г.

Настоящата концепция е разработена въз основа на анализ на цялостната актуална картина за криминогенната среда и на преценка на ефективността и идентифициране на проблемните области на прилаганите към момента наказателноправни инструменти. Концепция цели повишаване ефективността на наказателната репресия, вкл. чрез по-широко прилагане на алтернативни на лишаването от свобода наказания; усъвършенстване на системата на наказанията и повишаване на общественото доверие в наказателното правосъдие.

Сред предвидените мерки за повишаване ефективността на наказателната политика са: актуализиране на размерите на наказанията и гарантиране на тяхната съразмерност; преосмисляне на стандарта за защита на обществените отношения, засегнати от престъпления, дефинирани като „маловажен случай“; избягване на дублиране на състави на престъпления и административни нарушения; повишаване на ефективността на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание и декриминализация. Предвижда се отпадане на наказанието доживотен затвор без замяна, гъвкавост на пробационните мерки в изпитателния срок и осъвременяване на наказанието глоба.

С реализирането на Концепцията за наказателна политика 2020 – 2025 г. ще се постигне концептуално осъвременяване, реализиране на модерна и ефективна наказателна политика; по-добро управление на органите на съдебната власт и постигане на висока ефективност на тяхното функциониране; подкрепа на усилията за модернизация и реформа на съдебната система в изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във