Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС определи представители за среща с експертната мисия на ЕК по МСО

Пленумът на Висшия съдебен съвет потвърди предложената на 5 октомври 2018 г. среща с представители на експертната мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Пленумът определи за участие в нея членове на ВСС:  Боян Магдалинчев - представляващия, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков – членове на Съдийската колегия и Даниела Машева, Гергана Мутафова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ и Светлана Бошнакова – членове на Прокурорската колегия.

Програмата на срещата предвижда да бъдат обсъдени статусът на съдебната реформа и независимостта на съдебната власт.

С решение на Пленума на ВСС бе одобрява обобщената актуализирана информация за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за  сътрудничество и оценка, към 10 септември 2018 г. В нея са посочени проведеният конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия, за който предстои да бъде внесено мотивирано предложение в Съдийската колегия и провежданите по конкурси за преместване и за първоначално назначаване на длъжности „съдия“ в районните съдилища, които се реализират по новите правила, въведени със ЗИД на ЗСВ.

В информацията са посочени проведените конкурси за заемане на длъжности „младши съдия“, „младши прокурор“ и „младши следовател“; процедурите за избор на административни ръководители в органи на съдебна власт и назначените заместници по приети по протокол № 3 от 24.01.2017 г. на Съдийската колегия правила за назначаване на заместници на административните ръководители. ВСС ще отчете също различните механизми, които използва за справяне с проблема на неравномерната натовареност между отделните съдилища в страната. Акцент в информацията са решенията на Прокурорската колегия и на Пленума на ВСС за оптимизиране на районните прокуратури, като считано от 01.01.2019 г. се закриват 11 от действащите 113 районни прокуратури, а в седалищата на закритите, се разкриват териториални отделения към районната прокуратура в съответния областен град. Предоставя се информация за действията на ВСС, насочени пряко към изпълнение на мярка № 9 и препоръка № 6 от Механизма за сътрудничество и оценка чрез реализираните проекти „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор Правосъдие за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и други.

Пленумът на ВСС одобри също обобщена актуализирана информация за изпълнението на мерките, от компетентността на ВСС, по Пътната карта по Мярка 13 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от цитирания Доклад на ЕК към 10 септември 2018 г. Предоставя се информация за образуваните през 2017 до 10.09.2018 г. 35 дисциплинарни производства срещу прокурори и следователи, като към посочената дата са висящи 23 от тях. Към момента неприключилите дисциплинарни производства срещу съдии са 31, от които 5 са спрени поради наличие на други съдебни производства до тяхното приключване.

Обявени за решаване са 13 дисциплинарни производства и предстои произнасяне от Съдийската колегия, а останалите са на етап изясняване на обстоятелствата по извършените нарушения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във