Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС оптимизира щата на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати щатната численост на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив с 1 свободна длъжност „следовател“ и съответно разкри 1 щатна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.

Предложението от Прокурорската колегия е направено с оглед обезпечаване на досегашния административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, който следва да бъде преназначен на заеманата преди избора му или на равна по степен длъжност. С решение от 24.06.2020 г. Прокурорската колегия проведе избор за административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура Пловдив и на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ назначи на длъжността ст. лейт. Христо Анчев. Съгласно чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, сред встъпването му в длъжност, досегашният административен ръководител следва да бъде преназначен на длъжност „прокурор“, но в прокуратурата е налице незаета щатна длъжност „следовател“.

В становище от и.ф. административния ръководител на Военно-апелативна прокуратура е посочено, че предвид ниската натовареност на военните следователи във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, трансформирането на щатната бройка „военен следовател“ в щатна бройка „прокурор“ не би се отразило негативно на работата на прокуратурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във