Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС подкрепи кандидатурата на ВКС за нов председател

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно с 14 гласа „За“ обяви предложението, внесено от Пленума на Върховния касационен съд (ВКС), за издигане кандидатурата на съдия Галина Захарова – заместник-председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия, за председател на Върховния касационен съд. Тя е подкрепена от 83 от общо 84 съдии участвали в заседанието на Пленума на ВКС, проведено на 19.10.2021 г. Към предложението, съдържащо подробни писмени мотиви, са приложени извлечение от протокола на Пленума на ВКС, кадрова справка по образец и декларация за съгласие от кандидата за участие в изборната процедура.

Според Пленума на ВКС съдия Галина Захарова отговаря на законовите изисквания и притежава необходимите професионални и лични качества за заемане на длъжността „председател на ВКС“. Мотивите за нейната номинация са съобразени с очертания от съдиите на ВКС през 2014 г. профил за професионалните и нравствени изисквания, на които следва да отговарят кандидатите.

Акцент е поставен върху безспорната управленска компетентност на кандидата, като е обърнато внимание и на нейната способност за организиране тълкувателната дейност на върховната съдебна инстанция при ясно очертаване на проблемите в съдебната практика и предлагане на решения за преодоляването им.

Според съдиите от ВКС високият професионализъм, нравственият облик и човешките добродетели на съдия Галина Захарова ще гарантират прилагането на високи професионални стандарти, отстояването на независимостта и утвърждаването на доверието на обществото в правосъдието.

Галина Захарова има над 33 години юридически стаж като съдия на всички инстинционни нива. Била е стажант-съдия в Софийски градски съд в периода 1988 г. - 1989 г., след което е назначена на длъжност „младши съдия“ в СГС. През юли 1991 г. става районен съдия в Районен съд – София, а от месец февруари 1992 г. е негов заместник-председател. На 1 ноември 1993 г. е назначена за съдия в Софийски градски съд, където работи до началото на февруари 1999 г., като в продължение на 9 месеца е заместник-административен ръководител. От 1 февруари 1999 г. е съдия в Апелативен съд – София, а в периода 2004 г. – 2007 г. е негов заместник-председател.

От 3 октомври 2007 г. до 9 юни 2011 г. е член на Висшия съдебен съвет, избрана от квотата на съдиите, след което отново заема длъжността „съдия“ в Апелативен съд – София. На 1 септември 2013 г. е назначена във ВКС, като от 1 ноември 2017 г. е председател на II-ро Наказателно отделение, а от 13.11.2018 г. и до момента е заместник-председател и ръководител на Наказателна колегия на ВКС.

Галина Захарова е участвала като преподавател в електронно дистанционно обучение „Процесуални гаранции в процеса на наказателното производство и права на жертвите“ по проект „HELP в ЕС II“, съфинансиран от ЕС и Съвета на Европа през 2020 г. Била е хоноруван асистент по наказателен процес в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 1999 г. – 2004 г., както и преподавател по наказателен процес на разследващи полицаи в Академията на МВР през периода 1998 г. – 2000 г. Участвала е като лектор в Националния институт на правосъдието в периода 2017 г. – 2020 г., вкл. преподавател в програмата на кандидатите за младши съдии, както и лектор в семинари организирани от „Център за обучение на адвокати Кръстьо Цончев“ през 2018 г. в областта на наказателноправните науки, правото на ЕС и правото на ЕКПЧ.

Последното заседание на Пленума на ВСС, в което съгласно ЗСВ, могат да бъдат внесени предложения за кандидатури за председател на Върховния касационен съд, от не по-малко от трима членове на Съдийската колегия на ВСС, както и от министъра на правосъдието, ще бъде проведено на 28 октомври 2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във