Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС преразгледа свое решение за провизиране на несъбрани вземания

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие решение за отмяна на решение по т. 27 от Протокол № 3/07.02.2019 г. на Пленума във връзка с извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на ВСС за 2018 г. и установени факти и обстоятелства относно начисляването на провизии на несъбраните вземания от НАП, КЧСИ и ДСИ.

Пленумът даде съгласие в годишния финансов отчет на съдебната власт да бъдат начислени непогасени вземания към 31.12.2018 г., разпределени по периоди в зависимост то годината на образуване на изпълнително производство или от годината на регистриране на преписката в ИС на НАП в размер на 307 970 369 лв. за периода 2005 – 2015 г. С решението е определени проценти на провизиране на непогасените вземания към 31.12.2018 г., относно:

Вземания от лица с прекратена регистрация, попадащи в хипотезата на чл. 86, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ДОПК – 100%;


  • Вземания от лица в открито производство по несъстоятелност – 100%;

  • Вземания от лица с дълг, категоризиран като несъбираем – 100%;

  • Вземания от лица с дълг, категоризиран като трудно-събираем – 100%;

  • Вземания от лица с общ размер на публичния дълг под 100 лв.

Пленумът даде съгласие за разликата между категоризираните от НАП трудносъбираеми и несъбираеми вземания и общо посочените в информацията непогасени вземания за периода 2005-2015 г. да бъде начислена провизия 70%. Дадено е съгласие за разликата между посочените в информацията на НАП и начислените в органите на съдебната власт за периода 2016-2018 г., да бъде начислена провизия 20%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във