Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС прие искане за автентично тълкуване от законодателя за приложението на разпоредби от ЗПКОНПИ

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да бъде поискано автентично тълкуване от законодателя относно приложението на § 2, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Поставя се въпросът „Какво следва да се разбира под „организация и ред за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликт на интерес“ по отношение на администрацията на органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС и Националния институт на правосъдието, и как разпоредбите на глави пета, осма и петнадесета от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество следва да се приложат „съответно“ за лицата, посочени в ал. 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона“.

Решението предвижда да бъдат направени предложения за изменение на ЗПКОНПИ. Предлага се разпоредбите на глава пета, раздел II и III да не се прилагат за служителите в администрацията на органите на съдебната власт, на ВСС, на ИВСС и на НИП, с изключение на служителите, които заемат технически длъжности. Да бъде изрично добавено, че препращането към глава пета, осма и петнадесета касае само относимите за служителите в съответните администрации разпоредби. По отношение на останалите категории задължени лица, посочени в § 2, ал. 1,  т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ (служителите в администрацията на президента, в администрацията на органите на законодателната и изпълнителната власт, в това число на териториалните звена, служителите в местната администрация (служителите в администрацията на органи, създадени със закон), законодателят следва да извърши преценка за целесъобразност. Предлага се също от обхвата на § 2, ал. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, предвиждащ проверката на декларациите,  както и производството по установяване на конфликт на интереси да се извършват от съответния инспекторат или от комисия от служители, изрично овластени от органа по избора или назначаването, да се изключат администрацията на органите на съдебната власт, на ВСС, на ИВСС и на НИП.

С инициираните промени се цели да бъде прецизиран начинът, по който се прилагат посочените разпоредби по отношение на служителите във визираните администрации и да се избегнат разнопосочни тълкувания и различни интерпретации във връзка с направеното съответно препращане към разпоредби, приложими за лица, заемащи висши публични длъжности. Взето е предвид също, че в съдебната власт няма инспекторат или аналогична структура, с функции, подобни на посочените в чл. 46 или 46а от Закона за администрацията, както и че ИВСС няма правомощия по отношение на съдебните служители. За органите на съдебната власт е невъзможно да съставят предвидената в закона комисия от служители, поради липса на достатъчно такива, особено в по-малките по численост. Установено е, че приложението на Закона предполага създаване на 316 комисии в органите на съдебната власт, във ВСС, ИВСС и НИП, а възможността за създаване на такива комисии в горестоящия орган влиза в противоречие със Закона.

Работната група по изработване на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и за установяване на конфликт на интереси в администрацията на органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП намира, че е необходимо да се възприеме различен подход за обхвата и реда за приемане на декларации за имущество и за конфликт на интереси, като това се урежда изцяло с Наредба, която да приеме ВСС.

Решенията на Пленума се изпращат на Председателя на Народното събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във