Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС прие изпълнението на одитния ангажимент в РС – Видин

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Видин. Одобрени са изпълнението на част от препоръките, съгласно предоставената писмена информация, както и плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд – Видин, за изпълнение на останалите препоръки. До момента на докладване на резултатите от ангажимента от дадените единадесет препоръки изцяло са изпълнени седем, за които председателят на съда е издал заповеди, утвърдил е вътрешни правила и процедури в съответствие с нормативната уредба.

За изпълнението на останалите четири препоръки се изисква по-голям обем от действия и време и в тази връзка е изготвен и представен План за действие с конкретни действия, срокове за изпълнение и отговорни длъжностни лица.

Ангажиментът за даване на увереност е извършен в съответствие с утвърдения годишен план за одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“, с цел оценяване адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение управлението на риска; надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяването на бюджетния процес; съответствието с нормативните изисквания и вътрешните правила и процедури при управление на човешките ресурси и съответствието на административно-управленската дейност и дейността на специализираната администрация с нормативните изисквания, вътрешните правила и процедури и договори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във