Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС прие становище по първия доклад на ЕК за върховенството на закона

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за обективни констатациите, представени в оповестения на 30.09.2020 г. първи Доклад на Европейската комисия в рамките на Годишния преглед за върховенството на закона в Европейския съюз за 2020 г. в частта за България, и одобри Становище по темите от компетентността на ВСС във връзка с предстоящото изслушване на 10.11.2020 г.от Съвет „Общи въпроси“ на ЕК.

Пленумът на ВСС възложи на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“ в срок до 27.10.2020 г. да изпрати до националното лице за контакт становище, свързано с надграждането на Единния електронен портал за електронно правосъдие, внедряването на Единната информационна система на съдилищата, оптимизацията на съдебната карта и предприетите действия за законодателни промени, в частта относно въвеждане на електронно правосъдие. Пленумът на ВСС одобри краткосрочни и средносрочни мерки, които да бъдат включени в бъдещия План за действие, както и представените предложения за предприемане на действия, свързани с правомощията на Народното събрание.

В становището са коментирани както констатации от доклада, така и конкретни резултати в дейността на ВСС, касаещи стълб „Правосъдна система“, раздели – „Независимост“, „Качество“ и „Ефикасност“. Отчетени са позициите на България сред държавите-членки по отношение на общия размер на общите държавни разходи за съдилищата, като процент от БВП и за съдилищата в евро на глава от населението; по отношение на общия размер на общите държавни разходи за съдилищата през 2018 г., като процент от общите разходи през 2019 г. Коментирана е целесъобразността на регламентирания 5-годишен период за придобиване статут на несменяемост; предприетите от настоящия състав на ВСС мерки в защита на независимостта на съдебната власт и на магистратите, като са изброени случаите и вида на институционалните реакции; съответствието на структурата и състава на ВСС с утвърдените базови стандарти на Съвета на Европа и Консултативния орган на европейските съдии. Обърнато е внимание на гарантираното случайно разпределение на делата и обективния, прозрачен и основан изцяло на професионалните и етичните качества подбор на съдиите в конкурсите за назначаване и повишаване в длъжност.

Приети бяха мерки за изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения на магистратите, с които да се определят ясни, обективни и прозрачни критерии и да се ограничат правомощия на административните ръководители; преустановяване на публичния достъп до декларациите по чл. 195а от ЗСВ, по отношение на членство на магистратите в професионални организации, след 31.12.2020 г.; в областта на независимостта на съдебната власт, както и за предприемане на действия, свързани с правомощията на Народното събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във