Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС прие внесения от Данаил Кирилов проектобюджет на съдебната власт за 2020 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно с 20 гласа „за“  прие внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г., с доклад и приложенията към него.  Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализираните бюджетни прогнози, ведно с приложенията ще бъдат изпратени в Министерство на финансите и Министерски съвет в указания срок за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Възложен бе мандат на представляващия ВСС, главния прокурор на Република България и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да проведат срещи и консултации с компетентните органи във връзка с проекта на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози.

Съгласно решение на Министерски съвет № 52/31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 и 2022 на Министерство на финансите до органите на съдебната власт бяха изпратени указания за подготовка на проектобюджета и разчетите за прогнозния период.

Увеличението, което е предвидено в проектобюджета за 2020 г. спрямо бюджета за 2019 г. е както следва:

ВКС – 20,4 % (4,2 млн. лв.);

ВАС – 26,5% (4,6 млн. лв.);

ПРБ – 19,6% (52,3 млн. лв.);

ВСС – 40,5% (17,9 млн. лв.);

НИП – 4,0 % (0,2 млн. лв.);

ИВСС – 18,7 % (1,5 млн. лв.) и 10 нови щатни бройки;

Съдилища – 21,4 % (73,5 млн. лв.) и 123 нови щатни бройки (23 бр. магистрати  и 100 бр. съдебни служители.).

По бюджета на Висшия съдебен съвет са предвидени средства за основен ремонт и придобиване на сгради за органите на съдебната власт в размер на 34,4 млн. лв., както и средства за застраховки на сградите и за местни данъци и такси в размер на 3.3 млн. лв. Предвид изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.07.2019 г. размерът на заложените приходи е в размер на 110 млн. лв. за всяка от следващите три години.

Съгласно РМС № 195/2019 г. препоръчителния таван на разходите по бюджета на съдебната власт за 2020 г., както и за следващите 2021-2022 г. е в размер на 741,3 млн. лв., което представлява 37 млн. лв. увеличение спрямо утвърдения със ЗДРБ за 2019 г. бюджет на съдебната власт (5,24 %). Този размер на разходите по бюджета за 2020 г. дава възможност единствено да се актуализират заплатите за заетата щатна численост с 9%, като размерът на всички други разходи се запази на нивото на 2019 г.

Проектобюджета за 2020 г. е разработен на база щатната численост, като свободните щатни бройки са обезпечени за 6 месеца за 2020 г. Допълнително са предвидени средства в размер на 4,2 млн. лв. за разкриване на нови щатни бройки, както следва:


  • за ИВСС са заложени средства за тригодишния период за 10 щ. бр. за служители във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни;

  • за съдилищата са заложени средства за разкриване на 100 щ. бр. за съдебни помощници;

  • за НИП са заложени средства за 2021 г. и 2020 г. за 28 щ. бр., които са прехвърлени от ПРБ в НИП за обезпечаване дейността на ПБ „Св. Св. Константин и Елена“ – гр. Варна.

  • За съдилищата са предвидени 23 нови щ. бр. за длъжността „съдия в административен съд“.

Разходите по проектобюджета на съдебната власт са разработени като за база е използван бюджета на съдебната власт за 2019 г. и предложенията на органите на съдебната власт. Общият размер на разходите по години е:

- 2020 г. – 859,3 млн. лв.;

- 2021 г. – 938 млн. лв.;

- 2022 г . – 1005,8 млн. лв.

Предвидена е актуализация на работните заплати спрямо утвърдения бюджет за  2019 г., за да се приложат законоустановените изисквания, с които се определят възнагражденията в съдебната система. За 2020 г. и 2021 г. е планирано увеличение в размер на 10%.

Съгласно чл. 233, ал. 6 и чл. 345 от ЗСВ по бюджетите на ПРБ и съдилищата са предвидени средства за допълнителни възнаграждения на  магистратите в органите на съдебната власт с натовареност по-висока от средната, в размер на 3 основни възнаграждения. В същия размер са предвидените средства за магистратите и служителите от апелативния специализиран наказателен съд, специализирания съд, апелативна специализирана прокуратура и специализираната прокуратура.

Разходите за заплати по години са: 526,8 млн. лв. за 2020 г; 601,5 млн. лв. за 2021 г.; 659,8 млн. лв. за 2022 г. Само за заплати са предвидени 94.9 млн. лв. повече спрямо актуализирания бюджет за 2019 г., а спрямо бюджетната прогноза представена през м. февруари в МФ увеличението е 21.7 млн. лв.

Средствата за обезщетения по ЗСВ и КТ са взети от предложенията на органите на съдебната власт и са в размер на 16.1 млн. лв. (95 магистрати и 301 съдебни служители).

Увеличението на разходите за издръжка спрямо първоначално утвърдения бюджет за 2019 г. е 11.9 млн. лв. От тях с 1.4 млн. лв. повече са разходите за материали, тъй като част от тях са предвидени за дейности в областта на електронното правосъдие.

Предвидени са средства за застраховка Злополука на магистрати и съдебни служители и застраховки на автомобили, за наеми на сгради, ползвани от органите на съдебната власт, за вода, горива и енергия, и за командировки в страната и в чужбина.

В разходите за издръжка са включени средства в размер на 8.5 млн. лв., които са заложени в справката за разходите в областта на електронното управление и на използваните информационни и комуникационни технологии, изпратена в Държавна агенция „Електронно управление“, изготвена на база предложенията на органите на съдебната власт. Разходите за външни услуги са предвидени средства в размер на 1 млн. лв. във връзка с чл. 360е от ЗСВ – Наредба за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, по бюджетите на съдилищата и ПРБ.

Увеличението на разходите за издръжка в проектобюджета за 2020 г. спрямо бюджетната прогноза е 6.8 млн. лв.

Средствата за основен ремонт и придобиване на сгради за всички органи на съдебната власт са предвидени по бюджета на ВСС и са в размер на 34,4  млн. лв. за 2020 г., 20,7 млн. лв. за 2021 г. и 7,7 млн. лв. за 2022 г. 

Капиталовите разходи по години са както следва:

- 2020г. – 46,9 млн. лв.

- 2021 г. – 29,8 млн. лв.

- 2022 г. – 16,3 млн. лв.

Разликата с първоначално утвърдения бюджет за 2019 г. е 20.5 млн. лв., а спрямо актуализирания бюджет за 2019 г. е 17.3 млн. лв. Заложеният резерв за неотложни и непредвидени нужди е в размер на 900 хил. лв. за всяка година от прогнозния период.

При разработването на разходната част в проектобюджета за 2020 г. актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2020 г. е предвидено оптимално финансово осигуряване на основните политики, на които е подчинена дейността на всички работещи в съдебната система на Република България. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във