Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС прие за сведение предложените критерии за оценка на спецправосъдието

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение предложените от Съдийската и Прокурорската колегии критерии и структура за изготвяне на анализи за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура. Предложенията са изготвени в изпълнение на решение на Пленума на ВСС от 13 май 2021 г. и ще обхващат периода от 2012 г. до месец май 2021 г. за специализираните съдилища и от 01.12.2012 г. до 31.12.2020 г. за специализираните прокуратури.

Предложението на Съдийската колегия е съобразено с критериите и структурата на „Цялостен анализ на резултатите от дейността на специализираните съд и прокуратура от създаването им до момента като цялостно наблюдение на напредъка по наказателни дела“ за периода 2012 г. – 2015 г., приет от СК на ВСС, в изпълнение на мярка № 57 от приетия от Министерски съвет План за действие за изпълнение на препоръките от доклада на ЕК от януари 2016 г.

Анализът за дейността на Специализирания наказателен съд и на Апелативния специализиран наказателен съд ще бъде структуриран в осем раздела. Той ще съдържа данни за кадровата обезпеченост, квалификационните дейности и материално-техническата база, вкл. структурата и числения състав на съдиите, администрацията и организация на работата, финансовата обезпеченост.

Отделна част от анализа ще представи количествено изследване на обобщени статистически данни през периода (по години), част от които са идентични за СпНС и АСпНС – постъпили и разгледани дела по видове престъпления, брой подсъдими, брой защитници, брой други страни (частни обвинители, граждански ищци), брой свидетели, брой вещи лица; брой престъпления, за които са повдигнати обвинения на всеки подсъдим; брой томове и страници на делото; брой проведени съдебни заседания и други. По отношение на АСпНС статистическите данни включват и брой жалби и протести,  резултатите от осъществения инстанционен контрол, срочност,  уважени искания по Глава IIIа ЗСВ и решения на ЕСПЧ и други.

Анализът ще съдържа и качествено изследване на постановените разпореждания и определения по чл. 249 и чл. 250 от НПК (до 2017 г.), разпоредителни заседания - чл. 288 от НПК (до 2017 г.); разпоредителни заседания - чл. 248 от НПК (след изм. ДВ, бр. 63/2017 г.); на свършените дела и постановени присъди по НОХД, в т. ч. по Глава 27 от НПК и качеството на съдебните актове, както и на обявените в производства по Глава 26 от НПК (преди и след изменението с ДВ, бр. 63 от 2017 г.) и глава 29 от НПК.

В самостоятелни раздели ще се представи анализ на натовареността на СпНС и АСпНС. Сред конкретните показатели са статистика и съотношение на натовареността по щат и действителна, както и съотношение на натовареността спрямо делата на общите съдилища, съгласно данни от СИНС за периода на действието ѝ. Ще се изследва и съотношението брой и вид разгледани и решени дела от СпНС и АСпНС спрямо тези от общите съдилища. Ще бъдат представени сравнителни констатации с оглед фактическата и правна сложност на делата, инстанционния контрол, данните за резултатите по върнати след обжалване и протестиране актове пред въззивната инстанция/пред ВКС, както и бързината на производствата.

Общ критерии за двете съдилища са приложението на правото на Европейския съюз включително изготвени преюдициални запитвания и решения, постановени от ЕСПЧ по дела подсъдни на специализираните съдилища, включително по неприключили такива.

В срок до 26 май 2021 г. Съдийската колегия ще представи състава на работната група, която ще изготви анализа, както и определения за целта срок.

Анализът за дейността на Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура ще бъде структуриран в единадесет раздела представящи: правна рамка; административно-организационна дейност, кадрова и ресурсна обезпеченост на Специализираната прокуратура, дейност по основните направления – организирана престъпност, престъпления против Републиката и корупционните престъпления, международно сътрудничество и взаимодействие с други органи. Те ще бъдат анализирани по пет критерии за съответната година, като за преписките и досъдебните производства ще се отчитат показателите - брой образувани, брой наблюдавани, брой решени и видове решения. Другите показатели са: действията със задължителен съдебен контрол в досъдебната фаза на наказателното производство; внесените в съда прокурорски актове; видове решения по тях; осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт; участие в съдебни заседания; Върнати от съда дела; оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт и други показатели, по преценка, за целите на анализа.

В самостоятелни раздели ще бъде представена дейността на Следствения отдел в Специализираната прокуратура и съпоставка на дейността на Специализираната прокуратура и прокуратурите с обща компетентност по направленията: организирана престъпност, престъпления против Републиката и  корупционни престъпления.

Предвидени са отделни раздели за дейността на Апелативната специализирана прокуратура – брой наблюдавани и решени инстанционни преписки, видове решения по тях, участие във въззивни съдебни заседания, както и Натовареността на Специализираната прокуратура, на Следствения отдел в Специализираната прокуратури и на Апелативната специализирана прокуратура. Последният раздел ще съдържа обобщени изводи.

Прокурорската колегия ще отправи запитване до Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ към Европейската комисия за оказване на експертна подкрепа от прокурори от държавите – членки на Европейския съюз, при изготвянето на анализа на дейността на Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура. С решение на Колегията е утвърден състав на работна група с участието на магистрати от Върховна касационна прокуратура, специализираните прокуратури и членове на Прокурорската колегия, с ръководител Калина Чапкънова – член на Прокурорската колегия, която да изготви анализа в три месечен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във