Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС промени бюджета на съдебната власт за 2019 г. и увеличи бюджета на ПРБ

Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г., на основание ПМС № 182/19.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. в размер на 2 млн. лв. за Прокуратурата на Република България, за обезпечаване изплащането на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.

Пленумът на ВСС увеличи бюджета на Прокуратурата на Република България с 2 000 000 лв. по параграф „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

На основание чл. 109, ал. 5 от Закона за публичните финанси министърът на финансите ще бъде уведомен за извършената промяна по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри проект на писмо до министъра на финансите във връзка с разпоредбата на чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ, с което се иска одобряване на допълнителни целеви средства по бюджета на съдебната власт за съдилищата на Република България за 2019 г. в размер на 1 000 000 лв. В писмото е посочено, че средствата за допълнителни възнаграждения на съдиите и съдебните служители в Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд са предвидени в проекта на бюджет на съдебната власт за 2019 г. и бюджетните прогнози за 2020 и 2021 г., но с утвърдения бюджет за 2019 г. средствата са недостатъчни за изпълнението на чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ.

Уточнение:

Тези пари се полагат според чл. 233, ал. 6 от Закона за съдебната власт, който гласи: „Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно“.

Наред с това пък (според чл. 345, ал. 5 от ЗСВ) допълнителни възнаграждения трябва да получат и служителите в специализираните съд и прокуратура.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във