Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС разкри пет щатни бройки за съдии

Пленумът на Висшия съдебен, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати по една свободна длъжност „съдия“ в районните съдилища в градовете Карлово, Тутракан, Трън и Тетевен и съответно разкри четири щатни длъжности „съдия“ в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението. Четирите районни съдилища са с натовареност под средната както по отношение на престъпленията, така и по броя на разгледаните дела, а по данни за 2018 г. повече от половината граждански дела са заповедни производства.

Същевременно в Софийски районен съд при щатна численост от 202 длъжности „съдия“ реално правораздават 171 съдии, като щатните длъжности никога не са били и не могат да бъдат изцяло заети поради различни обективни и субективни фактори - майчинство, продължителен отпуск по болест, неплатен отпуск командировани съдии в други ОСВ, незаети щатни длъжности и други.

С решение от днес Пленумът на ВСС разкри една длъжност „съдия“ в Районен съд – Исперих чрез съкращаване на свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението. Щатната численост на Районен съд – Исперих е оптимизирана във връзка със заявлението за предсрочно освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Исперих на Димитрина Купринджийска и липсата на свободна длъжност, на която тя да бъде устроена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във