Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС ще обсъди утре внедряването на ЕИСС в магистратурите

Пленумът на Висшия съдебен съвет след продължителен дебат и при резултат 5 гласа „За“ и 15 гласа „Против“ не прие предложението от председателя на Върховния касационен съд за включване на допълнителна точка в дневния ред на заседанието, свързана с отлагане внедряването във Върховния касационен съд на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Предложението е във връзка с решение на Пленума на ВКС от 9 септември 2020 г., с което се иска изменение в частта, отнасяща се до ВКС, на приетия с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/23.07.2020 г. окончателен график за внедряване на ЕИСС във всички съдилища, както и сформиране на работна група от председателя на ВКС, която да подпомага работата на „Информационно обслужване“ АД при доразвиване на системата, съобразно спецификата на работата на ВКС.

Според приетия график определеният период за внедряване на ЕИСС във ВКС е 14-18 септември 2020 г.

С оглед големия обем на информацията, касаеща становища, констатирани затруднения, проблеми и предложения от магистрати и административни ръководители на съдилища, във връзка с внедряването на ЕИСС, членовете на Висшия съдебен съвет се обединиха около решението за провеждане на извънредно заседание на 16 септември 2020 г. (сряда), на което да бъдат поканени министърът на правосъдието, представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, на „Информационно обслужване“ АД и на проектния екип, от страна на ВСС.

В хода на дебата членовете на ВСС изказаха аргументи и съображения за необходимостта принципните решения във връзка с внедряването на ЕИСС да бъдат обсъдени от Пленума след провеждане на професионален дебат от Съдийската колегия и формулиране на конкретни предложения по отношение на всички съдилища. Уточнено бе, че вече са изпратени писма до административните ръководители на съдилищата във връзка с решението на Съдийската колегия от 01.09.2020 г. за сформиране на Работна група за набелязване на допълнителни мерки за доразработване на ЕИСС или за подобряване на функционалностите, както и че първото ѝ заседание ще се проведе утре.

Пояснено бе, че доработките по системата ще бъдат изпълнени в срока на гаранционното ѝ поддържане, започващ след окончателното ѝ внедряване в съдилищата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във