Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС ще пита Службата за структурни реформи на ЕК за втория етап от проект „Заповедно производство“

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да се отправи искане за подкрепа по чл. 11 от Регламент ЕС 2017/825 до Министерство на финансите в качеството му на Координационно звено по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи за получаване на подкрепа по проект „Реформа на заповедното производство“, съгласно предложения проект, респ. до Службата за структурни реформи на Европейската комисия.

Пленумът на ВСС възложи на членовете на ВСС Даниела Марчева, Боян Новански, Боян Магдалинчев и Боряна Димитрова да изпратят искането до Министерство на финансите и до Службата за структурни реформи на ЕК ведно с декларация по образец към искането за липса на двойно финансиране.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 18/05.06.2018 г. е прието да се отправи искане за подкрепа до Министерство на финансите в качеството му на Координационно звено по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи за включване в списъка с приоритизирани искания от 2017 г. за получаване на подкрепа по Програмата за „Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела“. Искането включва заявени мерки за подкрепа – осигуряване на експерти за изготвяне на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела, съгласно приетата от Съдийската колегия Концепция за система за централизирана електронна обработка на заповедни дела.

С оглед по-висока резултатност на предоставената подкрепа, ВСС настоя подкрепата на ЕК да не приключи само с доклад, съдържащ препоръки, а да се извършат конкретни подготвителни стъпки за създаването на системата за заповедните дела.

Съгласно крайното становище на службата, проектът е разделен на два подпроекта:

-  Оценка на текущата рамка на заповедните дела, с цел да се идентифицират проблемите и недостатъците, да се подготви анализ на осъществимостта и да се предложат конкретни правни, оперативни и технически препоръки за справяне с тях, въз основа на анализа, и когато е възможно, на най-добрите практите в други държави-членки.

- Подкрепа за разработването на документ за изисквания и техническо задание за ИТ системата, които ще подкрепят централизираната система на заповедните дела, включително техническите спецификации на високо ниво за бъдещата централизирана информационна система, въз основа на резултатите от предишната оценка.

Първият проект приключи, като с решение на Съдийската колегия по протокол № 39/26.11.2019 г. е приет за сведение изготвения от изпълнителя по проекта „Ърнст енд Янг България“ ЕООД Доклад относно целите и обхвата на предложения за реформи в заповедното производство. За осъществяване на втория етап е необходимо да бъде изпратено ново искане по образец до Министерство на финансите, в качеството му на координиращ орган, и до Европейската комисия. Искането изцяло кореспондира на заявеното от ВСС намерение да получи помощ, изразяваща се в разработване на нормативни  правила и проект за техническо задание за ИТ система за електронна обработка на заповедни дела.

Очаква се работата по втория етап от проекта да започне в началото на лятото и да приключи до края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във