Параграф22 Daily

§22 Новини

По искане на Цацаров ВАС решава накърнени ли са трудовите права на асистентите в университетите

Накърнени ли са трудовите права на асистентите в университетите с Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав решава Върховният административен съд (ВАС).

Проблемът е поставен пред него от бившия главен прокурор Сотир Цацаров, който настоява ВАС да отмени разпоредбата от правилника, с която се забранява на висшите училища да наемат повторно човек, който вече е бил назначен за асистент, но срокът на договора му е изтекъл. Става въпрос за чл. 44, ал. 4 от правилника, която гласи: „След изтичането на срока на договора нов срочен трудов договор със същото лице не може да се сключва“.

Пред ВАС Цацаров прави цялостен критичен анализ на изискванията на правилника към асистентите. В него са регламентирани два случая, в които човек може да бъде назначен за асистент. Първата е да е докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд. Тогава договорът му може да е най-много за две години. А правилникът предвижда и задължение за асистента, докато е назначен за асистент, да предприеме действия за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

За асистент може да бъде назначен и човек, който не е докторант, като тогава договорът му може да е за не повече от четири години. Самият Закон за развитието на академичния състав предвижда, че асистентите са на срочни договори. Правилникът обаче го дописва, обяснява Цацаров и въвежда в своя чл. 44, ал. 4 и забрана за сключване на нов срочен договор след изтичането на първия.

„Тази разпоредба няма законова опора, тъй като ЗРАСРБ не въвежда подобно ограничение. В чл. 17 Законът предвижда единствено, че академичната длъжност „асистент“ се заема по срочно трудово правоотношение, като изрично препраща към уредбата на Кодекса на труда. Нито той, обаче, нито специалният закон допускат ограничаване на свободата на работодателя и служителя при постигнато между тях съгласие да встъпят в ново срочно правоотношение след изтичане на срока на договора. Дори напротив – до колкото чл. 17 от ЗРАСРБ препраща към Кодекса на труда, следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 68 ал. 4 от Кодекса изрично предвижда възможност за сключване на повторен срочен договор в хипотезата на чл. 68 ал. 1 т. 1 от КТ“, заявява бившият главен прокурор в протеста си до съда.

Той изтъква, че тази забраната за сключване на нов договор с асистента е не само в негов ущърб, но и на самите университети. „Ограничаването на възможността за сключване на повторен срочен трудов договор със същото лице накърнява и правата на работодателя, доколкото го лишава от възможността да сключи трудов договор с лице, което по негова преценка се справя с възложените му задачи. Още повече, че липсата на научна степен и неизпълнението на задължението за придобиването ѝ в 4-годишния срок на договора не е пречка за назначаване на академична длъжност „асистент“ в друго висше учебно заведение. При това положение забраната за нов срочен трудов договор на длъжност „асистент“ със същото висше училище не е достатъчно обоснована“, аргументира се Сотир Цацаров.

Макар да не го оспорва пред съда, той критикува и изискването на правилника към асистентите-докторанти да предприемат действия да придобият научната степен „доктор“ (чл. 44, ал. 3). Като посочва, че правилникът не дава отговор какво действие трябва да са извършили, за да се приеме, че са го изпълнили – зачисляване като докторант, представяне на дисертационния труд, насрочване на публична защита. „Следва да се има предвид, че върху по-голяма част от етапите в процедурата кандидатът за научна степен няма възможност да влияе. Поради това е напълно възможно лицето да е изпълнило задълженията си по ал. 3, като е предприело действия за придобиване на научна степен, но към момента на изтичане на срока на договора, то все още да не притежава такава. Тогава на основание чл. 44 ал. 4 от правилника, асистентът трябва да бъде освободен без възможност да бъде сключен нов срочен трудов договор, но и без право да участва в конкурс за главен асистент“, изтъква Цацаров пред съда.

Той сочи и друго – правилникът не прави никаква разлика между придобилите звания и степени като старши или главен асистент и научен сътрудник I, II или III степен (по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания) и новоназначените асистенти. И заключава, че чл. 44 ал. 4 от правилника „сериозно накърнява правото на труд на асистентите, поради което тя влиза в противоречие и с чл. 48 ал. 1 и ал. 3 от Конституцията“. „Предвиждането на срочен характер на трудовото правоотношение на асистентите е част от философията на новия закон, който стъпва върху идеята за по-тясно обвързване между научната и преподавателската дейност, както и за кариерно израстване, основано не само на основата на стаж, но и на постигнати научни резултати. Това обаче в никакъв случай не означава, че заемането на академичната длъжност „асистент“ от лица без научна степен е несъвместимост с философията на закона, нито, че целта на закона е да бъдат освободени всички асистенти без научна степен“, изтъква още Цацаров.

ВАС ще заседава по делото на 21 септември и до началото на устните състезания всеки заинтересован може да се присъедини към него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във