Параграф22 Daily

§22 Новини

Полицейски синдикат оспори във ВАС обратното действие на заповед за труда по празници

Полицейски синдикат оспори във Върховния административен съд (ВАС) заповед на вътрешния министър, защото определя как да се плаща за работа на официални празници със задна дата. В случая не става въпрос за ден, два, а за повече от половин година назад, пише "Правен свят".

На 15 януари 2015 г. от името на вътрешната министърка Румяна Бъчварова заместникът ѝ Красимир Ципов подписва заповед, в която се казва, че допълнителното заплащане за труд на официални празници "се определя като основното месечно възнаграждение, определено към датата на полагане на труда, се раздели на средномесечния брой работни дни и числото осем. Полученият резултат се умножава по две и по броя отработени часове на официален празник". След това в заповедта се посочва, че този ред за изчисляване се прилага за труд, положен след 1 юли 2014 г.

Именно това последно разпореждане оспорват в съда от сдружение "Синдикат на служителите в МВР". Те не възразяват срещу формулата за изчисляване на допълнителното заплащане за труд на официални празници, регламентирана в заповедта, а фактът, че тя ще се прилага за повече от 6 месеца назад.

"Считаме, че тази заповед трябва да бъде прогласена за нищожна в частта ѝ за обратно действие", пише в жалбата на синдиката до ВАС. Организацията се позовава на чл. 14 ал. 2 от Закона за нормативните актове, според който "обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден". "В нито една разпоредба, послужила като основание за издаване на заповедта, не е предвидено обратно действие. Напротив – в §26 и §29 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за МВР е предвидено, че министърът на вътрешните работи издава подзаконовите актове по прилагането на закона в срок от 4 месеца от влизането му в сила, като подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения ЗМВР се прилагат доколкото не противоречат на този закон", обясняват пред съда от синдиката. От организацията посочват, че със заповедта от 15 януари 2015 г. се определя различен начин и ред за плащането на труда по празници за суми с вече настъпил падеж доста преди издаването ѝ.

"Касае се за продължително периодично изпълнение, при каквото и чл. 88 от Закона за задълженията и договорите въвежда забрана за обратно действие", пише още в жалбата.

В нея се развива тезата, че оспорената заповед има характера на нормативен административен акт. "По своето естество, съдържащите се в заповедта правила за поведение, представляват административноправни норми. Тя се отнася до неопределен и неограничен брой адресати. Има многократно правно действие, тъй като приложението ѝ не се изчерпва с еднократно правно действие нито по отношение на конкретен правен субект – адресат на определена норма от заповедта, нито във времево отношение. Наред с това заповедта е издадена по прилагането на нормативни актове от по-висока степен – чл. 179 ал.1 и ал. 2 от ЗМВР", обясняват от синдиката.

ВАС е насрочил делото за 15 септември 2015 г., а всички заинтересовани от изхода на процеса могат се присъединят към него.

Facebook logo
Бъдете с нас и във