Параграф22 Daily

§22 Новини

Полковник Георги Георгиев бе избран за втори мандат като председател на Военен съд – Сливен

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра полк. Георги Панев Георгиев за втори мандат административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен. Той има над 25 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Кандидатства за длъжността, мотивиран от натрупания житейски и професионален опит.

Кандидатът представи визията си за развитие на Военен съд – Сливен, като сред основните му приоритети са повишаване на ефективността и експедитивността на правораздавателния процес; повишаване на общественото доверие в съда посредством прозрачност, отчетност и публичност; гарантиране на достъп до правосъдие и ефективно използване на информационните технологии. За тяхното постигане са предвидени мерки за повишаване на качеството на съдебната дейност и на съдебните актове, включително чрез повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители, провеждане на обсъждания на върнати от въззивната и касационната инстанции съдебни актове и на тълкувателните решения на ВКС, провеждане на съвещания с магистрати от Военно-апелативния съд, адекватна и своевременна реакция при конкретни сигнали за допуснати нарушения от страна на магистрати и съдебни служители, като и предоставяне на информация по дела с висок обществен интерес. Предвид специфичните особености на съдебния район на Военен съд – Сливен, планира предоставяне на повече информация за правораздавателната дейност до военните формирования, чрез интернет страницата на съда и инициативата „Ден на отворените врати“, като ще се осигури възможност на гражданите и страните по дело да получават актуална информация за дейността на съда чрез бърз и лесен достъп до интернет страницата на съда.

Въпроси към полк. Георгиев поставиха Олга Керелска, Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев и Даниела Марчева - членове на ВСС, които поискаха мнението му, относно взаимоотношенията между магистратите и съдебните служители в съда, дали военните съдии да бъдат девоенизирани и да поемат делата срещу всички служители в системата за национална сигурност, включително и МВР, както и въпроси, относно натовареността на полк. Георги Георгиев.

Подкрепа заявиха Георги Чолаков – председателстващ Съдийската колегия на ВСС и председател на ВАС, Боян Магдалинчев – председателстващ ВСС, Атанаска Дишева, Даниела Марчева, Олга Керелска и Красимир Шекерджиев – членове на ВСС, като своя вот аргументираха, че са налице всички формални изисквания за заемане на длъжността „административен ръководител – председател“ на Военен съд – Сливен и невъзможността за заемане на длъжността от другия магистрат в съда, при налични двама съдии във Военен съд – Сливен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във