Параграф22 Daily

§22 Новини

Полковник Румен Петков оглави Военно-апелативния съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ полк. Румен Петков за административен ръководител – председател на Военно-апелативен съд. Другият кандидат полк. Димитър Фикиин – и. ф. „административен ръководител – председател“ на съда получи 4 гласа подкрепа.

Полковник Румен Петков има над 30 години юридически стаж. Кариерата му е започнала като военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – Варна през 1991 г., след което в периода 1993 – 2021 г. е военен съдия във Военен съд – Варна. От 1. март 2001 г. и към настоящия момент е съдия във Военно-апелативния съд. Кандидатира се за длъжността, основавайки се на своята дългогодишна работа в органите на военното правораздаване и детайлното познаване на дейността на Военно-апелативния съд. Той има визия за развитието на военното правораздаване, амбиция да допринесе за утвърждаване на европейските стандарти за добро управление, за реализиране на модерна и ефективна защита на правата на страните в съдебния процес, за разгръщане на потенциала на съдиите и на съдебните служители посредством висока мотивация, компетентност и социална отговорност, както и за осигуряване на приемственост на добрите практики. Ще бъдат реализирани мерки за отстояване на независимостта на съда, усъвършенстване управлението за постигане на по-голяма ефективност, бързина, обективност и прозрачност в правораздавателния процес, повишаване на нивото на компетентност и мотивация на съдиите и съдебните служители, за оптимизиране на управленските процеси и подобряване организацията на съдебната администрация. Акценти в неговата управленска стратегия са ефективното използване на информационните технологии, повишаването на общественото доверие в съда, активното му включване в процеса на формулиране и изпълнение на политиките на всички заинтересовани групи. За постигането им са заложени мерки и създаване на атмосфера на доверие и заинтересованост към проблемите. Акцентира се на съдийското самоуправление при определяне на мерки за организацията на работа, както и на електронното правосъдие като се гарантира високо ниво на информационните системи, технологична обезпеченост и обучение на съдиите и съдебните служители.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров - членове на ВСС, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, като поискаха мнение за възможностите за увеличаване на натовареността на военните магистрати, във връзка с неговите идеи за девоенизиране на съдиите и съдебните заседатели, за опита на страните членки на НАТО в тази насока, както и за организацията на работата във Военния апелативен съд.

Подкрепа за кандидатурата на полк. Петков заявиха Драгомир Кояджиков и Севдалин Мавров – членове на ВСС, като отбелязаха неговия професионализъм, разбиране за проблемите на военното правораздаване и за критериите, по които то трябва да се развива.

Решението е прието при отвод на Атанаска Дишева – член на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във