Параграф22 Daily

§22 Новини

Положително становище по проекто-наредба за образците на книжа в заповедното производство

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Наредба за утвърждаване на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство и направи предложения да се създаде  чл. 3а в Наредбата със следния текст:  „Подаването на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК може да се извършва и по електронен път през Единния портал за електронно правосъдие чрез образец на електронен формуляр“, както и да се допълни чл. 425, ал.1 ГПК като след сегашната редакция се добави текстът „както и електронен формуляр на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК“.

Наредбата си издава във връзка с приетия от Народното събрание и обн. ДВ, бр. 100 от 2019 г. Закон за изменение и допълнение на ГПК. Целта е образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и другите книжа във връзка със заповедното производство да бъдат приведени в съответствие с промените в заповедното производство, направени със ЗИД на ГПК.

Предлага се Наредба № 6 от 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство да бъде отменена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във